strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Publikacje urzędu

 

Urząd Miejski w Tyczynie prowadzi również działalnością wydawniczą, obejmującą zarówno wydawnictwa periodyczne jak i większe opracowania w postaci monografii. Dotąd w ramach tej działalności ukazały się:
   
600 lat Tyczyna 600 lat Tyczyna - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Kowalskiego, wydana przez Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Rzeszowie w 1973 roku. Monografia Tyczyna i okolicy napisana z okazji obchodów 600-lecia miasta. Obejmuje historię Tyczyna od roku 1368 do 1968.
   
Placówka ZWZ-AK Tyczyn Placówka ZWZ-AK Tyczyn - książka Józefa Szczypka poświęcona dziejom Armii Krajowej w gminie Tyczyn, wydana w 1993 roku przez Gminę Tyczyn. Autor doskonale znający teren, na którym funkcjonowała placówka ZWZ-AK Topola sięgnął do bogatego zasobu wspomnień, pamiętników i relacji, dotychczas niepublikowanych. Na tej podstawie scharakteryzował strukturę władz okupacyjnych na terenie Tyczyna i okolicy, genezę konspiracji wojskowej, powstanie placówki ZWZ-AK, jej rozwój organizacyjny, udział w wielu udanych akcjach dywersyjnych. Studium J. Szczypka uzupełnia bogaty zestaw zdjęć (blisko 130), zestawienie bibliografii i skorowidz nazwisk.
   
Z dziejów sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa Z dziejów sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa - praca zbiorowa o dziejach sanktuarium, ukazała się z inicjatywy burmistrza Tyczyna, Kazimierza Szczepańskiego i Rady Miasta w 1995 roku. Publikacja jest pracą naukową opartą o archiwalia i dokumenty zgromadzone w klasztorach Dominikanów w Borku i w Krakowie oraz u wojewódzkiego konserwatora zabytków w Rzeszowie. Przedstawia historię, dzieje i rozwój kultu maryjnego, a także opisuje kształt architektoniczny obiektu i jego najcenniejszych zabytków.
   
Z przeszłości Budziwoja Z przeszłości Budziwoja - praca zbiorowa pod redakcją: Zbigniewa Wawszczaka, Teresy i Saturnina Borowców, wydana w 1995 roku przez Gminę Tyczyn. Na książkę składają się: właściwa monografia Budziwoja, wspomnienia z lat młodości jednego z nieżyjących już mieszkańców wsi i rodzaj wierszowanego Poematu Mieczysława Bomby poświeconego grupie młodzieży z Budziwoja, która wstąpiła do Legionów Piłsudskiego. Trzecia część publikacji stanowi bogaty zestaw zdjęć obrazujących życie i ludzi Budziwoja.
   
Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa - praca zbiorowa pod redakcją: Jana Malczewskiego, Janiny Kadyło, Kazimierza Szczepańskiego, wydana w 1995 roku z inicjatywy Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu przy współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz wymienionych wyżej gmin. Adresowany jest nie tylko do przyjezdnych, lecz także do miłośników i mieszkańców tego regionu. Zawiera szeroki zestaw informacji, pisanych w sposób przystępny i atrakcyjny. Wprowadzenie Jerzego Kadyło, to charakterystyka geograficzno-przyrodnicza (geologia, ochrona środowiska, turystyka) mikroregionu. Dalsze części przewodnika to prezentacja miast i gmin napisana przez Ingę Kunysz (informacje ogólne - Janina Kadyło). Po charakterystyce gminy następuje rys historyczny danej miejscowości, opis jej zabytków oraz informacje niezbędne dla turystów: od położenia geograficznego, poprzez ciekawostki przyrodnicze, zasoby mineralne, na szlakach wędrówek i bazie turystycznej kończąc.
   
Mikroregion Dolina Strugu. Informator gospodarczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa Mikroregion Dolina Strugu. Informator gospodarczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa - informator gospodarczy wydany przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie w 1995 roku, opracowany przez zespół redakcyjny w składzie: Kazimierz Szczepański, Jan Hermaniuk, Tomasz Cyrulik. Informator zawiera krótką i przejrzystą charakterystykę mikroregionu oraz poszczególnych gmin, a także szczegółowy rejestr podmiotów gospodarczych wg branż: budownictwo, gastronomia, handel detaliczny i hurtowy, motoryzacja, produkcja przemysłowa i spożywcza, rolnictwo, transport, turystyka.
   
Dzieje parafii Tyczyn Dzieje parafii Tyczyn - książka autorstwa śp. ks. Franciszka Malaka, wydana przez Gminę Tyczyn z inicjatywy burmistrza Tyczyna w 1996 roku. Szkic książki został opracowany przez ks. Malaka w latach 1967-69, a następnie poprawiony, ujednolicony i uzupełniony przez wydawcę. W pierwszym rozdziale ks. Malak ukazuje pradzieje Tyczyna, okres historyczny i porównuje je z Rzeszowem, w drugim - przedstawia początek miasta i parafii. Następnie w kolejnych rozdziałach omawia takie zagadnienia jak: obszar i ludność, dziedziców, kościół parafialny, kościół św. Krzyża, szpital ubogich, inne miejsca kultu, zakonnice, duszpasterzy oraz szkołę ludową w Tyczynie. W ostatnim rozdziale autor informuje o źródłach, z których korzystał. Dalej umieszczono indeksy miejscowości i nazwisk. Pracę wieńczą czarno-białe fotografie przedstawiające m.in. kościół tyczyński, obrazy, epifania dziedziców i proboszczów, kapliczki przydrożne z okolic Tyczyna. Najwięcej miejsca, bo aż trzecią część pracy, poświęca autor duszpasterzom tyczyńskim.
   
Dzieje parafii w Borku Starym Dzieje parafii w Borku Starym - książka autorstwa o. Roberta Świętochowskiego - dominikanina, historyka i archiwisty prowincji, który przebywał również w Borku Starym oraz Marii Karaś - autorki drugiej części książki pt. "Dzieje Borku Starego w okresie przedrozbiorowym". Pozycja została wydana przez Gminę Tyczyn w 1997 roku. W pierwszej części książki o. Świętochowski publikuje nieznane szerzej dokumenty, na podstawie których czytelnik otrzymuje bardzo szczegółowy, a zarazem interesujący i żywy, obraz parafii w przekroju historycznym.
   
Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna - monografia Sławomira Wnęka, wydana w 1997 roku przez wydawnictwo Fosze na zlecenie Zarządu Gminy i Miasta oraz Rady Miejskiej w Tyczynie. Autor przedstawia barwną postać ziemianina, korzystając z licznych źródeł archiwalnych, cytując jego korespondencję oraz dokumenty z epoki.
   
Szanse i bariery w rozwoju gmin Szanse i bariery w rozwoju gmin - praca zbiorowa pod redakcją: Zbigniewa Stachowskiego i Kazimierza Szczepańskiego, wydana w 1997 roku przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie. Książka składa się z wystąpień uczestników konferencji "Prezentacja doświadczeń przebudowy obszarów wiejskich i promocja mikroregionu Dolina Strugu", która odbyła się w kwietniu 1997 r. Wystąpienia zostały zgrupowane w 5 rozdziałach: "Społeczne uwarunkowania rozwoju", "Podstawy rozwoju regionalnego", "Doświadczenia z pracy nad strategią", "Uwarunkowanie rozwoju mikroregionu Dolina Strugu" i "Działania wspierające rozwój". Na te tematy wypowiada się kilkudziesięciu ludzi, wśród których są pracownicy naukowi z WSP w Rzeszowie, innych wyższych uczelni z kraju, przedstawiciele urzędów wojewódzkich i miejskich oraz instytucji związanych z gospodarką rolną. Cała książka jest poświęcona strategii rozwoju gmin w kraju. Ma charakter naukowy i przeznaczona jest dla specjalistów gospodarki rolnej.
   
Rozwój lokalny w Dolinie Strugu Rozwój lokalny w Dolinie Strugu - praca zbiorowa pod redakcją: Adama Czudca, Kazimierza Szczepańskiego, Grzegorza Ślusarza, wydana w 1998 roku przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie i Zakład Ekonomii Wydziału Ekonomii w Rzeszowie AR w Krakowie. Prezentuje doświadczenia z przebudowy obszarów mikroregionu Dolina Strugu oraz efekty wspólnych wysiłków podejmowanych przez samorządy gminne. Opracowanie oparte jest na wynikach badań prowadzonych w gminach Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn przez pracowników i studentów rzeszowskiego wydziału Ekonomi Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w Krakowie, jak również osoby współpracujące z Towarzystwem Rolno-Przemysłowym Dolina Strugu.
   
Z dziejów Tyczyna i regionu Z dziejów Tyczyna i regionu - praca zbiorowa pod redakcją naukową Alojzego Zieleckiego, wydana przez Gminę Tyczyn w 1998 roku. Nie jest to w ścisłym znaczeniu monografia historyczna Tyczyna i Doliny Strugu, ale raczej zbiór artykułów, doniesień, przyczynków, wspomnień i biogramów pod wspólnym tytułem. Publikacja jest poszerzonym pokłosiem sesji zorganizowanej w Tyczynie w dniach 14-15 marca 1998 roku dla upamiętnienia 630 rocznicy nadania miastu praw miejskich. Książkę zamykają sylwetki osób zasłużonych dla Tyczyna i regionu.
   
Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna (1368-2003) Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna (1368-2003) - praca zbiorowa pod redakcją: Kazimierza Szczepańskiego, Ingi Kunysz, wydana w 2003 roku przez Gminę Tyczyn. Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie publikacji "Z dziejów Tyczyna i regionu", którą wydano w 1998 roku z okazji 630-lecia. Książkę wyróżnia nie tylko bogata i atrakcyjna szata edytorska, ale i zamysł redaktorski. Prócz rozdziałów poświęconych najcenniejszym zabytkom miasta i związanej z nimi historii (opracowany przez Alinę Czajkowską Ważny rozdział dotyczący pałacu Wodzickich czy szkic Barbary Łyżki o otaczającym pałac parku), pojawiają się w książce opracowania łączące historię z teraźniejszością (np. uzupełniona bogatą dokumentacją fotograficzną praca Damiana Drąga "Kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Tyczyn", czy też wspomnieniowa opowieść Antoniego Mikruta "Mój Tyczyn z wczoraj"). Sporo miejsca poświęcono również architekturze miejskiej i to zarówno tej starszej (tekst Barbary Tondos i Jerzego Tura "Tyczyn w spojrzeniu historyka sztuki"), jak i tej całkiem współczesnej (rozdział Leszka Humięckiego "Rewaloryzacja starego miasta w Tyczynie" oraz Ingi Kunysz i Jana Malczewskiego "Ochrona konserwatorska gminy Tyczyn").
   
Władysław Samek. Chłop - inteligent z Borku Starego Władysław Samek. Chłop - inteligent z Borku Starego - książka w opracowaniu redakcyjnym Wandy Daszykowskiej-Ruszel, wydana w roku 2004 przez Gminę Tyczyn z inicjatywy burmistrza gminy Kazimierza Szczepańskiego. Publikacja zawiera "Pamiętnik Władysława Samka" z roku 1936 z opisem: panujących wzajemnych stosunków mieszkańców wsi do państwa; wyjazdu i przyjazdu ojca z Ameryki; roku 1914; wybuchu I wojny światowej; przygotowaniem schronów przed nadejściem Moskali; sławy Legionów; zwycięstwa Niemców; upadku rodzinnego gospodarstwa; obchodów stulecia śmierci Kościuszki i koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Borkowskiej; pracy w gospodarstwie; samokształcenia i prób literackich; założenia Czytelni TSL; działalności spółdzielczości i wiejskiego samorządu oraz organizacji: oświatowych, rolniczych i politycznych. "Pamiętnik" został nagrodzony pierwszą nagrodą Państwowego Instytutu Kultury Wsi oraz redakcji czasopisma Przysposobienie Rolnicze. Książka zawiera wiersz Anny Trzaski-Sokołowskiej "Koło Młodzieży w Borku Starym o sobie" z roku 1936; opis wyrażeń gwarowych występujących w tekstach; charakterystykę osób występujących w "Pamiętniku Władysława Samka"; sztuki Władysława Samka: "Borkowskie wesele" i "Matkę". Książkę wzbogacają liczne fotografie przedstawiające mieszkańców Borku Starego.
   
Historia budziwojskich chłopów Historia budziwojskich chłopów - monografia autorstwa Wioletty Pruchnik, wydana w 2005 r. przez Gminę Tyczyn w 110. rocznicę utworzenia Stronnictwa Ludowego. Kolejna publikacja poświęcona bogatej historii podrzeszowskiej wsi Budziwój od chwili powstania , tj. od XV w. do czasów współczesnych. Ukazuje obraz codziennego życia wsi i jej mieszkańców we wszystkich aspektach - politycznym, społecznym i kulturalnym. Z zainteresowaniem czyta się szczególnie fragmenty charakteryzujące zalety i przywary mieszkańców. Od zawsze budziwojscy chłopi byli bowiem zadziorni, "bitni", bojowi i dumni. Byli to jedni z najlepszych gospodarzy w powiecie. Chwalono ich zadbane zagrody i domy, a wyhodowane w Budziwoju konie zachwycały samego cesarza. W publikacji nakreślono ogólny zarys tworzenia się, a następnie funkcjonowania i ciągłej ewolucji chłopskich organizacji. Jest też wykaz mieszkańców Budziwoja, którzy w tym doniosłym procesie zaznaczyli swój udział. Na przykładzie Budziwoja zaprezentowane zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z działalnością ruchu ludowego w powiecie rzeszowskim. Książkę zamykają sylwetki osób zasłużonych dla Budziwoja.
   
Szkoła w Budziwoju w latach 1847-1973 Szkoła w Budziwoju w latach 1847-1973 - książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana w roku 2005 przez Gminę Tyczyn. Zawiera szczegółowy opis dziejów budziwojskiej placówki oświatowej na przestrzeni 130 lat od chwili założenia i uposażenia szkoły przez kolejne etapy historii. Publikacja z opracowaniem dotyczącym szkół elementarnych działających w Galicji w XIX wieku oraz krótka charakterystykę wsi i mieszkańców Budziwoja z licznymi fotografiami. Zamieszczono tabelaryczny wykazy nauczycieli i kierowników szkoły w Budziwoju oraz opracowania dotyczące uczniów, m.in. najczęściej używanych imion i nazwisk; liczby klas i nauki; śmiertelności dzieci; frekwencji; młodzieży budziwojskiej w szkołach średnich i wyższych. Książka zawiera kalendarium wydarzeń budziwojskiej szkoły, indeks nazwisk oraz liczny wykaz sfotografowanych załączników, tj. mapa Budziwoja z lat 1779-1782, kartkę z kroniki szkolnej zawierająca opis założenia szkoły, pierwszą stronę wykazu dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 1873/74 rok urodzenia 1862, świadectwo lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego z 1922 roku, patent na nauczyciela szkół powszechnych z 1926 roku, świadectwa ukończenia szkoły na przestrzeni dziejów szkoły i inne.
   
Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia - praca zbiorowa pod red. Adama Czudeca i Grzegorza Ślusarza wydana 2005 roku na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta w Tyczynie z okazji XV lat samorządu Gminy Tyczyn (1990-2005). Publikacja zawiera wnikliwa analizę i ocenę funkcjonowania piętnastoletniego okresu działalności samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce na przykładzie miasta i gminy Tyczyn w ujęciu Podkarpacia (duża gęstość zaludnienia, rozproszone rolnictwo) oraz położenia w sąsiedztwie wojewódzkiego Rzeszowa. Ukazuje słabe i mocne strony polskiej samorządności oraz proponuje kierunki zmian na kolejne lata. Omawia ekonomiczne i społeczne funkcje samorządu terytorialnego oraz rolę i zadania samorządu gminy w rozwoju lokalnym. Ukazuje finanse jednostki samorządowej na Podkarpaciu, pozarolniczą działalność gospodarczą z wynikami badań, stan i kierunki rozwoju rolnictwa gminy Tyczyn, zmiany w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną i społeczna oraz współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi w procesie rozwoju lokalnego. W ostatniej części książki umieszczone są informacje o gminie Tyczyn przedstawione w sposób przejrzysty.
   
Ziemia tyczyńska Ziemia tyczyńska - album pod redakcją Jerzego J. Fąfary i Dominiki Leszczyńskiej wydany przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie w roku 2006, na zlecenie Gminy Tyczyn. Publikacja zawiera barwne zdjęcia wykonane przez Bartosza Frydrycha przedstawiające gminę Tyczyn z jej urokliwą przyrodą Pogórza Dynowskiego. Zamieszczone są zabytki: kościół parafialny w Tyczynie, kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Borku Starym, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor oo. Dominikanów w Borku Starym, zespół pałacowo- parkowy w Tyczynie, cmentarze, liczne kapliczki i krzyże przydrożne oraz ślady żydowskiej przeszłości: kirkut i kuczka. Ukazane jest również życie dzisiejszej gminy w aspekcie kultury, oświaty, opieki zdrowotnej i społecznej oraz gospodarki. Na końcu książki zamieszczone jest streszczenie w języku angielskim.
   
Kościół w Budziwoju Kościół w Budziwoju - książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana w roku 2006 przez Gminę Tyczyn w 100-lecie budowy pierwszego murowanego kościoła w Budziwoju. Publikacja zawiera charakterystykę wsi i jej mieszkańców, świadczenia i akcje budziwojan na rzecz parafii tyczyńskiej oraz dzieje budziwojskiej parafii: kościółek i jego wyposażenie, Matka Boska Śnieżna patronką kościoła w Budziwoju, staranie o powołanie parafii, cmentarz budziwojski, kapliczki i krzyże przydrożne, nowy kościół i obiekty towarzyszące. Przedstawiono sylwetki księży proboszczów i wikariuszy oraz księży i zakonnic pochodzących z Budziwoja. W ostatni rozdział książki zamieszczone są informacje o organizacjach działających na terenie parafii. Do książki dołączone są aneksy w których ujęto informacje o najazdach tatarskich, szczegółowy życiorys księdza Józefa Gliwy i program działalności misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty oraz indeks nazwisk i miejscowości.
   
Tyczyn edukacja regionalna Tyczyn edukacja regionalna - książka autorstwa Anny Kowalczyk, wydana w roku 2006 przez Gminę Tyczyn. Książka zawiera szczegółowy program wycieczek wraz z barwnymi fotografiami po wyznaczonych trasach po Tyczynie i okolicy dla klas IV-VI. Do każdej trasy dołączone są karty pracy ucznia. Program wycieczek skierowany jest do uczniów, nauczycieli regionalistów, a także do tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o mieście i okolicy. Publikację wzbogacają sylwetki osób zasłużonych dla miasta oraz słownik wybranych terminów.
   
Wokół tyczyńskiego wzgórza Wokół tyczyńskiego wzgórza - zbiór legend opracowanych przez Zbigniewa Trześniowskiego, wydany przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu na zlecenie Gminy Tyczyn w 2007 roku. Legendy zostały napisane przez dzieci i młodzież na konkurs Legendy z naszej gminy, ogłoszony przez burmistrza z okazji 640-lecia założenia Tyczyna. Publikacja wzbogacona jest niepowtarzalnymi grafikami wykonanymi przez artystę Stanisława Ożoga.
   
Kartki z dziejów Tyczyna i okolic Kartki z dziejów Tyczyna i okolic - praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szczepańskiego, wydana z okazji 640-lecia Tyczyna przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Książka składa się z pięciu rozdziałów poświęconych: Tyczynowi w okresie autonomii galicyjskiej, zbiorom bibliotecznym klasztoru Ojców Dominikanów w Borku Starym z II połowy XVIII wieku, dziejom budziwojskiej Kolonii, historii i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie oraz pismu samorządowemu Głos Tyczyna w latach 1989- 2007.
   
Ziemia tyczyńska w starej fotografii Ziemia tyczyńska w starej fotografii - album wydany z okazji 640-lecia Tyczyna, pod redakcją Alicji Kustry i Kazimierza Szczepańskiego, przez Wydawnictwo Ruthenus na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Album prezentuje 250 zdjęć, które zostały podzielone na następujące rozdziały tematyczne: Wodziccy z Tyczyna, Z Bogiem, Przed nami siódme niebo, Portrety mieszkańców, Tak mieszkaliśmy, W kręgu rodziny i przyjaciół, Za mundurem panny sznurem. Fotografie przedstawiają zdjęcia osób, obiektów architektonicznych, ulic, placów i domów, także tych, które z czasem uległy przebudowie czy rozbiórce. Zgromadzone fotografie stanowią dokumentację życia mieszkańców naszej gminy na przełomie XIX i XX wieku.
   
Ziemia tyczyńska z bliska i z daleka Ziemia tyczyńska z bliska i z daleka - album wydany z okazji 640-lecia Tyczyna, według koncepcji Kazimierza Szczepańskiego, przez Wydawnictwo Libra na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Album prezentuje obiekty zabytkowe i sakralne, kościelne uroczystości, zakłady pracy, szkoły, zespoły artystyczne oraz ukazuje malowniczą przyrodę Pogórza. Wstęp do niej napisał Stanisław Kłos, a zdjęcia wykonali m.in. Bartosz Frydrych, Krzysztof Motyka, Tadeusz Poźniak i Janusz Witkowicz.
   
530 lat Hermanowej 530 lat Hermanowej (1478-2008) Szkic do monografii - książka autorstwa Wioletty Pruchnik, wydana przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 r. Publikacja w interesujący sposób ukazuje obraz życia wsi i jej mieszkańców we wszystkich jego aspektach - politycznym, społecznym, religijnym i kulturowym. Na wyróżnienie zasługuje bogata galeria fotografii, a także szkice autorstwa Edmunda Leniarta, przedstawiające kapliczki i krzyże w Hermanowej. Publikację wzbogacają indeksy osób i miejscowości oraz liczne przypisy.
   
Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycznych - Książka o działalności fundacyjnej i mecenacie artystycznym Jana Klemensa Branickiego jest kolejną publikacją dotyczącą dziejów naszego rodzinnego miasta. Jak czytamy dalej we wstępie, „najcenniejsze zabytki podkarpackiej miejscowości powstałe z inicjatywy hetmana zostały ukazane na szerokim tle polskiej i europejskiej kultury artystycznej wieku XVIII w powiązaniu z innymi fundacjami magnata oraz w kontekście jego aktywności politycznej. W szczególny sposób skoncentrowano się na zachowanych elementach wyposażenia i wystroju wnętrza tyczyńskiego kościoła, a zwłaszcza cennych dziełach malarstwa - autorstwa Szymona Czechowicza, Augustyna Mirysa i Antoniego Herliczki”.
Publikacja „Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycznych” autorstwa dr Zbigniewa Michalczyka, dr Anny Oleńskiej i Piotra Jacka Jamskiego z wstępem napisanym przez Kazimierza Szczepańskiego, wydawnictwa Libra w Rzeszowie, to 183 strony zamknięte w pięknej oprawie i ponad 200 wysokiej jakości fotografii i ilustracji.
   

Głos Tyczyna - miesięcznik wydawany przez Urząd Miejski w Tyczynie przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej.
15 października 1989 r. ukazał się pierwszy numer „Głosu Tyczyna”. Przez minione 20 lat gazeta wciąż ewoluowała, dostosowując się do panujących standardów i goniąc nowoczesne techniki druku. Obecnie gazeta liczy 30 stron formatu A4, a jej nakład wynosi 900 egzemplarzy.

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.