strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Publikacje urzędu

 

Urząd Miejski w Tyczynie prowadzi również działalnością wydawniczą, obejmującą zarówno wydawnictwa periodyczne jak i większe opracowania w postaci monografii. Dotąd w ramach tej działalności ukazały się:
   

„Tyczyn: śladami historii: 1368-1944” to najnowsze wydawnictwo dotyczące historii Tyczyna. Zatrzymanie się na roku kończącym drugą wojnę światową było celowym zabiegiem. Jak możemy przeczytać we Wstępie burmistrza Tyczyna Janusza Skotnickiego: „To, co naprawdę się działo w czasach PRL-u, jest teraz dopiero badane, więc na bezstronną ocenę ludzkich postaw i ich wpływu na dzieje miasta przyjdzie jeszcze czas”. Zadanie, jakie postawiła przed sobą Gmina Tyczyn, wydając niniejszą publikację, to zainteresowanie młodych mieszkańców historią miasteczka – miejsca, gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Wychodząc z założenia, że najlepiej umiejącymi dotrzeć z przekazem do młodych są osoby na co dzień pracujące z młodzieżą, do pracy nad niniejszym wydawnictwem zaproszono nauczycieli klas gimnazjalnych w Tyczynie: Bogumiłę Dziepak (polonistkę) oraz Wiesława Dziurę i Piotra Ledwonia (historyków). Autorzy, wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu i teksty źródłowe, przybliżają nie tylko młodym czytelnikom historię Tyczyna od czasów powstania miasta do roku zakończenia II wojny światowej.

Z jakich części składa się książka? W czterech pierwszych rozdziałach autorzy skupili się na zaprezentowaniu historii miasta od roku lokacji Tyczyna (1368) do zakończenia II wojny światowej. Ten okres ponad 570 lat to czas, kiedy z małej nadrzecznej osady powstało prężnie rozwijające się miasteczko, na którego wpływ miały wybitne osobistości, na czele z samymi władcami Polski. W końcowych częściach książki zaprezentowano sylwetki: właścicieli Tyczyna (od Ottona z Pilczy po hrabiego Witolda Uznańskiego), tyczyńskich proboszczów oraz osób zasłużonych dla naszego miasta. W każdym rozdziale umieszczono Kalendarium wydarzeń, które ułatwia orientację chronologiczną w opisywanym okresie historycznym. Dodatkowym atutem książki są liczne fotografie (archiwalne i współczesne), niektóre publikowane po raz pierwszy.

   
          „Gmina Tyczyn. Przewodnik” to wydawnictwo, do którego tekst napisał Łukasz Bajda – przewodnik beskidzki, doktor nauk humanistycznych, związany z Podkarpaciem od urodzenia. Wydawnictwo rozpoczyna się podstawowymi wiadomościami na temat położenia gminy Tyczyn, przez którą wiodą szlaki piesze i rowerowe, po czym autor przedstawia zarys historii naszego miasta i miejscowości tworzących gminę Tyczyn. Po tym wstępie Bajda przechodzi do zaprezentowania atrakcji turystycznych Tyczyna oraz poszczególnych miejscowości naszej gminy.
         Wędrówkę po Tyczynie rozpoczynamy od figury Serca Jezusowego. Autor, zabierając czytelnika w kolejne warte zobaczenia miejsca, przybliża nam dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Zwraca przy tym uwagę na ciekawe „perełki”, o których nie każdy Tyczynianin wie. Po zwiedzeniu Tyczyna Bałda proponuje udać się w kierunku Kielnarowej, Matysówki i Borku Starego, a potem Hermanowej. Każdej z tych miejscowości autor poświęca sporo miejsca, zwracając uwagę na te elementy krajobrazu i zabytki, które stanowią niewątpliwy atut odwiedzanych miejsc.
         W każdym przewodniku ważnym elementem są zdjęcia opisywanych miejsc i zabytków, tak też jest również w tym wydawnictwie. Fotografie zamieszczone w najnowszym przewodniku po gminie Tyczyn są dopełnieniem tekstu, zwracają uwagę turysty na urokliwość Ziemi Tyczyńskiej, w której współczesność łączy się nierozerwalnie z historią i przeszłością. 
        Ostatnie strony przewodnika zajmują Informacje przydatne turyście, w których każdy odwiedzający Ziemię Tyczyńską znajdzie m.in. podstawowe informacje na temat bazy gastronomiczno-noclegowej gminy Tyczyn.

 
   
„Dawno temu w Tyczynie” Wiesława Drabika (z ilustracjami Marka Szala) to wierszowana bajeczka dedykowana najmłodszym mieszkańcom gminy Tyczyn z okazji 650-lecia istnienia miasta. Ta niewielka publikacja przybliża małym odbiorcom bogatą historię Tyczyna i najbliższej okolicy. Materiały, które autorzy wykorzystali do napisania i zilustrowania bajki, zebrali pracownicy MiGBP w Tyczynie.
 
   
          „Tyczyn. Portret miasta i okolic” to album fotograficzny, którego pomysłodawcą był burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki. Autorem przeważającej części fotografii jest Jerzy Fil, mieszkaniec Tyczyna, który odpowiedzialny był również za redakcję i skład albumu. Zdjęcia, które znajdują się w najnowszej publikacji, zapraszają do oglądania, poznawania i podziwiania ziemi tyczyńskiej, która może poszczycić się wieloma pięknymi miejscami. Album podzielony został na rozdziały. Pierwszy z nich pt. „Historia na starej fotografii” zawiera czarno-białe zdjęcia starego Tyczyna. Fotografie te są niczym wrota czasu, przez które zaglądamy do miasta z początku i połowy XX w. Dzięki nim wspominamy też obiekty, których już nie ma lub ich wygląd znacznie się zmienił. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w rozdziale tym znalazło się zaledwie kilkanaście fotografii dawnego Tyczyna i okolic, które uzupełnia krótki tekst Alicji Kustry.
          „Spacer po mieście i okolicy” to kolejny rozdział albumu. Znajdują się tu głównie zdjęcia obiektów, ulic i urokliwych zakątków, które pokazane o różnych porach dnia, a także z lotu ptaka, zdają się zapraszać mieszkańców do spacerów, a turystów do zwiedzania. Rozdział rozpoczyna tekst Łukasza Kuczmarza - przewodnika górskiego pochodzącego z Hermanowej. Autor przedstawia w nim podstawowe wiadomości na temat położenia gminy Tyczyn, do odwiedzenia której zachęca w ten oto sposób: „Spacerując ulicami miasta, a także zwiedzając okoliczne miejscowości, turysta z pewnością doceni nie tylko wspaniałe widoki, ale także chętnie pozna znajdujące się tu zabytki (…)”.
          „Sacrum Ziemi Tyczyńskiej” to rozdział, do którego tekst napisał ks. Marian Czenczek, proboszcz tyczyńskiej parafii. Łatwo zgadnąć, że w tej części znajdują się fotografie: kościołów, kapliczek, krzyży, czyli miejsc, które odwiedza większość z nas, aby pomodlić się, znaleźć ukojenie i spokój. Z pewnością ta część albumu najdłużej skupi uwagę oglądającego, bo zdjęcia tam umieszczone pozwolą dostrzec wiele szczegółów, których na co dzień nie widujemy.
            W kolejnych rozdziałach znajdują się fotografie dotyczące działalności instytucji kultury, są tu zdjęcia z organizowanych imprez, zdjęcia zespołów ludowych (rozdział pt. „Kultura i tradycja”, autor tekstu Zofia Matys). W albumie nie mogło zabraknąć miejsca dla fotografii dotyczących działalność placówek oświatowych. Znajdują się tu zdjęcia społeczności uczniowskich, uroczystych akademii szkolnych, a także piękne budynki naszych szkół (rozdział pt. „Edukacja”, autor tekstu Zofia Międlar-Mruk). Nierozerwalnie z gminą Tyczyn wiąże się działalność stowarzyszeń, m.in. naszych klubów sportowych, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Fotografie dotyczące tej sfery życia publicznego znalazły swoje miejsce w rozdziale pt. „Aktywność społeczna”, tekst do tej części napisała prezes TMZT Elżbieta Baran.
          „Spotkanie z przyrodą” - ostatni rozdział albumu – zawiera wyłącznie zdjęcia J. Fila. Ich autor ukazuje poszczególne obrazy przez pryzmat czterech pór roku. Na jego fotografiach oglądamy często te same przyrodnicze obiekty, które cieszą oko różnorodnością odcieni i barw. Dopełnieniem zdjęć do tego rozdziału jest tekst Zofii Kwater, w którym autorka przedstawia bogactwo przyrodnicze ziemi tyczyńskiej.

 
   
600 lat Tyczyna 600 lat Tyczyna - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Kowalskiego, wydana przez Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Rzeszowie w 1973 roku. Monografia Tyczyna i okolicy napisana z okazji obchodów 600-lecia miasta. Obejmuje historię Tyczyna od roku 1368 do 1968.
   
Placówka ZWZ-AK Tyczyn Placówka ZWZ-AK Tyczyn - książka Józefa Szczypka poświęcona dziejom Armii Krajowej w gminie Tyczyn, wydana w 1993 roku przez Gminę Tyczyn. Autor doskonale znający teren, na którym funkcjonowała placówka ZWZ-AK Topola sięgnął do bogatego zasobu wspomnień, pamiętników i relacji, dotychczas niepublikowanych. Na tej podstawie scharakteryzował strukturę władz okupacyjnych na terenie Tyczyna i okolicy, genezę konspiracji wojskowej, powstanie placówki ZWZ-AK, jej rozwój organizacyjny, udział w wielu udanych akcjach dywersyjnych. Studium J. Szczypka uzupełnia bogaty zestaw zdjęć (blisko 130), zestawienie bibliografii i skorowidz nazwisk.
   
Z dziejów sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa Z dziejów sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa - praca zbiorowa o dziejach sanktuarium, ukazała się z inicjatywy burmistrza Tyczyna, Kazimierza Szczepańskiego i Rady Miasta w 1995 roku. Publikacja jest pracą naukową opartą o archiwalia i dokumenty zgromadzone w klasztorach Dominikanów w Borku i w Krakowie oraz u wojewódzkiego konserwatora zabytków w Rzeszowie. Przedstawia historię, dzieje i rozwój kultu maryjnego, a także opisuje kształt architektoniczny obiektu i jego najcenniejszych zabytków.
   
Z przeszłości Budziwoja Z przeszłości Budziwoja - praca zbiorowa pod redakcją: Zbigniewa Wawszczaka, Teresy i Saturnina Borowców, wydana w 1995 roku przez Gminę Tyczyn. Na książkę składają się: właściwa monografia Budziwoja, wspomnienia z lat młodości jednego z nieżyjących już mieszkańców wsi i rodzaj wierszowanego Poematu Mieczysława Bomby poświeconego grupie młodzieży z Budziwoja, która wstąpiła do Legionów Piłsudskiego. Trzecia część publikacji stanowi bogaty zestaw zdjęć obrazujących życie i ludzi Budziwoja.
   
Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa - praca zbiorowa pod redakcją: Jana Malczewskiego, Janiny Kadyło, Kazimierza Szczepańskiego, wydana w 1995 roku z inicjatywy Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu przy współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz wymienionych wyżej gmin. Adresowany jest nie tylko do przyjezdnych, lecz także do miłośników i mieszkańców tego regionu. Zawiera szeroki zestaw informacji, pisanych w sposób przystępny i atrakcyjny. Wprowadzenie Jerzego Kadyło, to charakterystyka geograficzno-przyrodnicza (geologia, ochrona środowiska, turystyka) mikroregionu. Dalsze części przewodnika to prezentacja miast i gmin napisana przez Ingę Kunysz (informacje ogólne - Janina Kadyło). Po charakterystyce gminy następuje rys historyczny danej miejscowości, opis jej zabytków oraz informacje niezbędne dla turystów: od położenia geograficznego, poprzez ciekawostki przyrodnicze, zasoby mineralne, na szlakach wędrówek i bazie turystycznej kończąc.
   
Mikroregion Dolina Strugu. Informator gospodarczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa Mikroregion Dolina Strugu. Informator gospodarczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa - informator gospodarczy wydany przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie w 1995 roku, opracowany przez zespół redakcyjny w składzie: Kazimierz Szczepański, Jan Hermaniuk, Tomasz Cyrulik. Informator zawiera krótką i przejrzystą charakterystykę mikroregionu oraz poszczególnych gmin, a także szczegółowy rejestr podmiotów gospodarczych wg branż: budownictwo, gastronomia, handel detaliczny i hurtowy, motoryzacja, produkcja przemysłowa i spożywcza, rolnictwo, transport, turystyka.
   
Dzieje parafii Tyczyn Dzieje parafii Tyczyn - książka autorstwa śp. ks. Franciszka Malaka, wydana przez Gminę Tyczyn z inicjatywy burmistrza Tyczyna w 1996 roku. Szkic książki został opracowany przez ks. Malaka w latach 1967-69, a następnie poprawiony, ujednolicony i uzupełniony przez wydawcę. W pierwszym rozdziale ks. Malak ukazuje pradzieje Tyczyna, okres historyczny i porównuje je z Rzeszowem, w drugim - przedstawia początek miasta i parafii. Następnie w kolejnych rozdziałach omawia takie zagadnienia jak: obszar i ludność, dziedziców, kościół parafialny, kościół św. Krzyża, szpital ubogich, inne miejsca kultu, zakonnice, duszpasterzy oraz szkołę ludową w Tyczynie. W ostatnim rozdziale autor informuje o źródłach, z których korzystał. Dalej umieszczono indeksy miejscowości i nazwisk. Pracę wieńczą czarno-białe fotografie przedstawiające m.in. kościół tyczyński, obrazy, epifania dziedziców i proboszczów, kapliczki przydrożne z okolic Tyczyna. Najwięcej miejsca, bo aż trzecią część pracy, poświęca autor duszpasterzom tyczyńskim.
   
Dzieje parafii w Borku Starym Dzieje parafii w Borku Starym - książka autorstwa o. Roberta Świętochowskiego - dominikanina, historyka i archiwisty prowincji, który przebywał również w Borku Starym oraz Marii Karaś - autorki drugiej części książki pt. "Dzieje Borku Starego w okresie przedrozbiorowym". Pozycja została wydana przez Gminę Tyczyn w 1997 roku. W pierwszej części książki o. Świętochowski publikuje nieznane szerzej dokumenty, na podstawie których czytelnik otrzymuje bardzo szczegółowy, a zarazem interesujący i żywy, obraz parafii w przekroju historycznym.
   
Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna - monografia Sławomira Wnęka, wydana w 1997 roku przez wydawnictwo Fosze na zlecenie Zarządu Gminy i Miasta oraz Rady Miejskiej w Tyczynie. Autor przedstawia barwną postać ziemianina, korzystając z licznych źródeł archiwalnych, cytując jego korespondencję oraz dokumenty z epoki.
   
Szanse i bariery w rozwoju gmin Szanse i bariery w rozwoju gmin - praca zbiorowa pod redakcją: Zbigniewa Stachowskiego i Kazimierza Szczepańskiego, wydana w 1997 roku przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie. Książka składa się z wystąpień uczestników konferencji "Prezentacja doświadczeń przebudowy obszarów wiejskich i promocja mikroregionu Dolina Strugu", która odbyła się w kwietniu 1997 r. Wystąpienia zostały zgrupowane w 5 rozdziałach: "Społeczne uwarunkowania rozwoju", "Podstawy rozwoju regionalnego", "Doświadczenia z pracy nad strategią", "Uwarunkowanie rozwoju mikroregionu Dolina Strugu" i "Działania wspierające rozwój". Na te tematy wypowiada się kilkudziesięciu ludzi, wśród których są pracownicy naukowi z WSP w Rzeszowie, innych wyższych uczelni z kraju, przedstawiciele urzędów wojewódzkich i miejskich oraz instytucji związanych z gospodarką rolną. Cała książka jest poświęcona strategii rozwoju gmin w kraju. Ma charakter naukowy i przeznaczona jest dla specjalistów gospodarki rolnej.
   
Rozwój lokalny w Dolinie Strugu Rozwój lokalny w Dolinie Strugu - praca zbiorowa pod redakcją: Adama Czudca, Kazimierza Szczepańskiego, Grzegorza Ślusarza, wydana w 1998 roku przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu w Tyczynie i Zakład Ekonomii Wydziału Ekonomii w Rzeszowie AR w Krakowie. Prezentuje doświadczenia z przebudowy obszarów mikroregionu Dolina Strugu oraz efekty wspólnych wysiłków podejmowanych przez samorządy gminne. Opracowanie oparte jest na wynikach badań prowadzonych w gminach Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn przez pracowników i studentów rzeszowskiego wydziału Ekonomi Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w Krakowie, jak również osoby współpracujące z Towarzystwem Rolno-Przemysłowym Dolina Strugu.
   
Z dziejów Tyczyna i regionu Z dziejów Tyczyna i regionu - praca zbiorowa pod redakcją naukową Alojzego Zieleckiego, wydana przez Gminę Tyczyn w 1998 roku. Nie jest to w ścisłym znaczeniu monografia historyczna Tyczyna i Doliny Strugu, ale raczej zbiór artykułów, doniesień, przyczynków, wspomnień i biogramów pod wspólnym tytułem. Publikacja jest poszerzonym pokłosiem sesji zorganizowanej w Tyczynie w dniach 14-15 marca 1998 roku dla upamiętnienia 630 rocznicy nadania miastu praw miejskich. Książkę zamykają sylwetki osób zasłużonych dla Tyczyna i regionu.
   
Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna (1368-2003) Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna (1368-2003) - praca zbiorowa pod redakcją: Kazimierza Szczepańskiego, Ingi Kunysz, wydana w 2003 roku przez Gminę Tyczyn. Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie publikacji "Z dziejów Tyczyna i regionu", którą wydano w 1998 roku z okazji 630-lecia. Książkę wyróżnia nie tylko bogata i atrakcyjna szata edytorska, ale i zamysł redaktorski. Prócz rozdziałów poświęconych najcenniejszym zabytkom miasta i związanej z nimi historii (opracowany przez Alinę Czajkowską Ważny rozdział dotyczący pałacu Wodzickich czy szkic Barbary Łyżki o otaczającym pałac parku), pojawiają się w książce opracowania łączące historię z teraźniejszością (np. uzupełniona bogatą dokumentacją fotograficzną praca Damiana Drąga "Kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Tyczyn", czy też wspomnieniowa opowieść Antoniego Mikruta "Mój Tyczyn z wczoraj"). Sporo miejsca poświęcono również architekturze miejskiej i to zarówno tej starszej (tekst Barbary Tondos i Jerzego Tura "Tyczyn w spojrzeniu historyka sztuki"), jak i tej całkiem współczesnej (rozdział Leszka Humięckiego "Rewaloryzacja starego miasta w Tyczynie" oraz Ingi Kunysz i Jana Malczewskiego "Ochrona konserwatorska gminy Tyczyn").
   
Władysław Samek. Chłop - inteligent z Borku Starego Władysław Samek. Chłop - inteligent z Borku Starego - książka w opracowaniu redakcyjnym Wandy Daszykowskiej-Ruszel, wydana w roku 2004 przez Gminę Tyczyn z inicjatywy burmistrza gminy Kazimierza Szczepańskiego. Publikacja zawiera "Pamiętnik Władysława Samka" z roku 1936 z opisem: panujących wzajemnych stosunków mieszkańców wsi do państwa; wyjazdu i przyjazdu ojca z Ameryki; roku 1914; wybuchu I wojny światowej; przygotowaniem schronów przed nadejściem Moskali; sławy Legionów; zwycięstwa Niemców; upadku rodzinnego gospodarstwa; obchodów stulecia śmierci Kościuszki i koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Borkowskiej; pracy w gospodarstwie; samokształcenia i prób literackich; założenia Czytelni TSL; działalności spółdzielczości i wiejskiego samorządu oraz organizacji: oświatowych, rolniczych i politycznych. "Pamiętnik" został nagrodzony pierwszą nagrodą Państwowego Instytutu Kultury Wsi oraz redakcji czasopisma Przysposobienie Rolnicze. Książka zawiera wiersz Anny Trzaski-Sokołowskiej "Koło Młodzieży w Borku Starym o sobie" z roku 1936; opis wyrażeń gwarowych występujących w tekstach; charakterystykę osób występujących w "Pamiętniku Władysława Samka"; sztuki Władysława Samka: "Borkowskie wesele" i "Matkę". Książkę wzbogacają liczne fotografie przedstawiające mieszkańców Borku Starego.
   
Historia budziwojskich chłopów Historia budziwojskich chłopów - monografia autorstwa Wioletty Pruchnik, wydana w 2005 r. przez Gminę Tyczyn w 110. rocznicę utworzenia Stronnictwa Ludowego. Kolejna publikacja poświęcona bogatej historii podrzeszowskiej wsi Budziwój od chwili powstania , tj. od XV w. do czasów współczesnych. Ukazuje obraz codziennego życia wsi i jej mieszkańców we wszystkich aspektach - politycznym, społecznym i kulturalnym. Z zainteresowaniem czyta się szczególnie fragmenty charakteryzujące zalety i przywary mieszkańców. Od zawsze budziwojscy chłopi byli bowiem zadziorni, "bitni", bojowi i dumni. Byli to jedni z najlepszych gospodarzy w powiecie. Chwalono ich zadbane zagrody i domy, a wyhodowane w Budziwoju konie zachwycały samego cesarza. W publikacji nakreślono ogólny zarys tworzenia się, a następnie funkcjonowania i ciągłej ewolucji chłopskich organizacji. Jest też wykaz mieszkańców Budziwoja, którzy w tym doniosłym procesie zaznaczyli swój udział. Na przykładzie Budziwoja zaprezentowane zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z działalnością ruchu ludowego w powiecie rzeszowskim. Książkę zamykają sylwetki osób zasłużonych dla Budziwoja.
   
Szkoła w Budziwoju w latach 1847-1973 Szkoła w Budziwoju w latach 1847-1973 - książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana w roku 2005 przez Gminę Tyczyn. Zawiera szczegółowy opis dziejów budziwojskiej placówki oświatowej na przestrzeni 130 lat od chwili założenia i uposażenia szkoły przez kolejne etapy historii. Publikacja z opracowaniem dotyczącym szkół elementarnych działających w Galicji w XIX wieku oraz krótka charakterystykę wsi i mieszkańców Budziwoja z licznymi fotografiami. Zamieszczono tabelaryczny wykazy nauczycieli i kierowników szkoły w Budziwoju oraz opracowania dotyczące uczniów, m.in. najczęściej używanych imion i nazwisk; liczby klas i nauki; śmiertelności dzieci; frekwencji; młodzieży budziwojskiej w szkołach średnich i wyższych. Książka zawiera kalendarium wydarzeń budziwojskiej szkoły, indeks nazwisk oraz liczny wykaz sfotografowanych załączników, tj. mapa Budziwoja z lat 1779-1782, kartkę z kroniki szkolnej zawierająca opis założenia szkoły, pierwszą stronę wykazu dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 1873/74 rok urodzenia 1862, świadectwo lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego z 1922 roku, patent na nauczyciela szkół powszechnych z 1926 roku, świadectwa ukończenia szkoły na przestrzeni dziejów szkoły i inne.
   
Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia - praca zbiorowa pod red. Adama Czudeca i Grzegorza Ślusarza wydana 2005 roku na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta w Tyczynie z okazji XV lat samorządu Gminy Tyczyn (1990-2005). Publikacja zawiera wnikliwa analizę i ocenę funkcjonowania piętnastoletniego okresu działalności samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce na przykładzie miasta i gminy Tyczyn w ujęciu Podkarpacia (duża gęstość zaludnienia, rozproszone rolnictwo) oraz położenia w sąsiedztwie wojewódzkiego Rzeszowa. Ukazuje słabe i mocne strony polskiej samorządności oraz proponuje kierunki zmian na kolejne lata. Omawia ekonomiczne i społeczne funkcje samorządu terytorialnego oraz rolę i zadania samorządu gminy w rozwoju lokalnym. Ukazuje finanse jednostki samorządowej na Podkarpaciu, pozarolniczą działalność gospodarczą z wynikami badań, stan i kierunki rozwoju rolnictwa gminy Tyczyn, zmiany w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną i społeczna oraz współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi w procesie rozwoju lokalnego. W ostatniej części książki umieszczone są informacje o gminie Tyczyn przedstawione w sposób przejrzysty.
   
Ziemia tyczyńska Ziemia tyczyńska - album pod redakcją Jerzego J. Fąfary i Dominiki Leszczyńskiej wydany przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie w roku 2006, na zlecenie Gminy Tyczyn. Publikacja zawiera barwne zdjęcia wykonane przez Bartosza Frydrycha przedstawiające gminę Tyczyn z jej urokliwą przyrodą Pogórza Dynowskiego. Zamieszczone są zabytki: kościół parafialny w Tyczynie, kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Borku Starym, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor oo. Dominikanów w Borku Starym, zespół pałacowo- parkowy w Tyczynie, cmentarze, liczne kapliczki i krzyże przydrożne oraz ślady żydowskiej przeszłości: kirkut i kuczka. Ukazane jest również życie dzisiejszej gminy w aspekcie kultury, oświaty, opieki zdrowotnej i społecznej oraz gospodarki. Na końcu książki zamieszczone jest streszczenie w języku angielskim.
   
Kościół w Budziwoju Kościół w Budziwoju - książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana w roku 2006 przez Gminę Tyczyn w 100-lecie budowy pierwszego murowanego kościoła w Budziwoju. Publikacja zawiera charakterystykę wsi i jej mieszkańców, świadczenia i akcje budziwojan na rzecz parafii tyczyńskiej oraz dzieje budziwojskiej parafii: kościółek i jego wyposażenie, Matka Boska Śnieżna patronką kościoła w Budziwoju, staranie o powołanie parafii, cmentarz budziwojski, kapliczki i krzyże przydrożne, nowy kościół i obiekty towarzyszące. Przedstawiono sylwetki księży proboszczów i wikariuszy oraz księży i zakonnic pochodzących z Budziwoja. W ostatni rozdział książki zamieszczone są informacje o organizacjach działających na terenie parafii. Do książki dołączone są aneksy w których ujęto informacje o najazdach tatarskich, szczegółowy życiorys księdza Józefa Gliwy i program działalności misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty oraz indeks nazwisk i miejscowości.
   
Tyczyn edukacja regionalna Tyczyn edukacja regionalna - książka autorstwa Anny Kowalczyk, wydana w roku 2006 przez Gminę Tyczyn. Książka zawiera szczegółowy program wycieczek wraz z barwnymi fotografiami po wyznaczonych trasach po Tyczynie i okolicy dla klas IV-VI. Do każdej trasy dołączone są karty pracy ucznia. Program wycieczek skierowany jest do uczniów, nauczycieli regionalistów, a także do tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o mieście i okolicy. Publikację wzbogacają sylwetki osób zasłużonych dla miasta oraz słownik wybranych terminów.
   
Wokół tyczyńskiego wzgórza Wokół tyczyńskiego wzgórza - zbiór legend opracowanych przez Zbigniewa Trześniowskiego, wydany przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu na zlecenie Gminy Tyczyn w 2007 roku. Legendy zostały napisane przez dzieci i młodzież na konkurs Legendy z naszej gminy, ogłoszony przez burmistrza z okazji 640-lecia założenia Tyczyna. Publikacja wzbogacona jest niepowtarzalnymi grafikami wykonanymi przez artystę Stanisława Ożoga.
   
Kartki z dziejów Tyczyna i okolic Kartki z dziejów Tyczyna i okolic - praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szczepańskiego, wydana z okazji 640-lecia Tyczyna przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Książka składa się z pięciu rozdziałów poświęconych: Tyczynowi w okresie autonomii galicyjskiej, zbiorom bibliotecznym klasztoru Ojców Dominikanów w Borku Starym z II połowy XVIII wieku, dziejom budziwojskiej Kolonii, historii i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie oraz pismu samorządowemu Głos Tyczyna w latach 1989- 2007.
   
Ziemia tyczyńska w starej fotografii Ziemia tyczyńska w starej fotografii - album wydany z okazji 640-lecia Tyczyna, pod redakcją Alicji Kustry i Kazimierza Szczepańskiego, przez Wydawnictwo Ruthenus na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Album prezentuje 250 zdjęć, które zostały podzielone na następujące rozdziały tematyczne: Wodziccy z Tyczyna, Z Bogiem, Przed nami siódme niebo, Portrety mieszkańców, Tak mieszkaliśmy, W kręgu rodziny i przyjaciół, Za mundurem panny sznurem. Fotografie przedstawiają zdjęcia osób, obiektów architektonicznych, ulic, placów i domów, także tych, które z czasem uległy przebudowie czy rozbiórce. Zgromadzone fotografie stanowią dokumentację życia mieszkańców naszej gminy na przełomie XIX i XX wieku.
   
Ziemia tyczyńska z bliska i z daleka Ziemia tyczyńska z bliska i z daleka - album wydany z okazji 640-lecia Tyczyna, według koncepcji Kazimierza Szczepańskiego, przez Wydawnictwo Libra na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku. Album prezentuje obiekty zabytkowe i sakralne, kościelne uroczystości, zakłady pracy, szkoły, zespoły artystyczne oraz ukazuje malowniczą przyrodę Pogórza. Wstęp do niej napisał Stanisław Kłos, a zdjęcia wykonali m.in. Bartosz Frydrych, Krzysztof Motyka, Tadeusz Poźniak i Janusz Witkowicz.
   
530 lat Hermanowej 530 lat Hermanowej (1478-2008) Szkic do monografii - książka autorstwa Wioletty Pruchnik, wydana przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 r. Publikacja w interesujący sposób ukazuje obraz życia wsi i jej mieszkańców we wszystkich jego aspektach - politycznym, społecznym, religijnym i kulturowym. Na wyróżnienie zasługuje bogata galeria fotografii, a także szkice autorstwa Edmunda Leniarta, przedstawiające kapliczki i krzyże w Hermanowej. Publikację wzbogacają indeksy osób i miejscowości oraz liczne przypisy.
   
Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycznych - Książka o działalności fundacyjnej i mecenacie artystycznym Jana Klemensa Branickiego jest kolejną publikacją dotyczącą dziejów naszego rodzinnego miasta. Jak czytamy dalej we wstępie, „najcenniejsze zabytki podkarpackiej miejscowości powstałe z inicjatywy hetmana zostały ukazane na szerokim tle polskiej i europejskiej kultury artystycznej wieku XVIII w powiązaniu z innymi fundacjami magnata oraz w kontekście jego aktywności politycznej. W szczególny sposób skoncentrowano się na zachowanych elementach wyposażenia i wystroju wnętrza tyczyńskiego kościoła, a zwłaszcza cennych dziełach malarstwa - autorstwa Szymona Czechowicza, Augustyna Mirysa i Antoniego Herliczki”.
Publikacja „Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycznych” autorstwa dr Zbigniewa Michalczyka, dr Anny Oleńskiej i Piotra Jacka Jamskiego z wstępem napisanym przez Kazimierza Szczepańskiego, wydawnictwa Libra w Rzeszowie, to 183 strony zamknięte w pięknej oprawie i ponad 200 wysokiej jakości fotografii i ilustracji.
   

Głos Tyczyna - miesięcznik wydawany przez Urząd Miejski w Tyczynie przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej.
15 października 1989 r. ukazał się pierwszy numer „Głosu Tyczyna”. Przez minione 20 lat gazeta wciąż ewoluowała, dostosowując się do panujących standardów i goniąc nowoczesne techniki druku. Obecnie gazeta liczy 30 stron formatu A4, a jej nakład wynosi 900 egzemplarzy.

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p październik 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.