strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2022 roku
2021-12-27

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2022 roku
 
Usługę odbioru odpadów świadczy TRANSPRZĘT Sp. o.o. sp.k.
 
 1. GMINNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI NIRUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, zakłady usługowe, lokale gastronomiczne, szkoły, itp.) – zobowiązani są do zawarcia indywidulanych umów z przedsiębiorącą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tyczyn. 
 
 1. OPŁATY ZA ODPADY  
 
W 2022 r. koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie wyniesie 3 359 000,00 zł i obejmuje koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, udostępnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu. Na tak wysokie koszty systemu ma wpływ przed wszystkim rosnąca ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów! 
 
             Z uwagi na wzrost ilości odpadów oraz kosztów ich odbioru i zagospodarowania obecne wpływy z opłat mieszkańców nie pokrywają wydatków ponoszonych przez gminę na ten cel. Wobec powyższego Rada Miejska w Tyczynie w dniu 19.11.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami, które od 1 stycznia 2022 r. będą wynosić:     
 • 30,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane,
 • zwolnienie tj. pomniejszenie opłaty o 5,00 zł od osoby na miesiąc z tytułu posiadania kompostownika i kompostownia w nim bioodpadów,
 • 70,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku braku segregacji (kara).
 
W związku ze zmianą stawki mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji.
Właściciele nieruchomości którzy w 2021 r. nie korzystali z ulgi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, aby uzyskać ulgę muszą złożyć nowe deklaracje. Jeżeli ktoś zacznie kompostować bioodpady w styczniu 2022 r. to złożona deklaracja do 10 lutego 2022 r. będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i analogicznie ulga będzie naliczana w kolejnych miesiącach.
 Deklarując posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Kompostownikiem może być pryzma, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu lub płyta gnojownika.
Posiadanie przydomowego kompostownika podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, bądź niekompostowania w nim wszystkich bioodpadów wytworzonych na nieruchomości lub uniemożliwienie osobie uprawnionej przeprowadzania kontroli, w drodze decyzji nastąpi utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:
 • papier i tektura – worek/pojemnik niebieski, 
 • szkło – worek/pojemnik zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – worek/pojemnik  żółty,
 • odpady bio – worek/pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane –worek/pojemnik czarny, 
 • popiół – worek szary,
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów z urzędu zostanie wydana decyzja, w której zostanie określona wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 70 zł od osoby na miesiąc.
3. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI/WORKI
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w worki/pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie porządkowym i technicznym. Worki o minimalnej pojemności 60 l można zakupić w dowolnym sklepie oferującym tego typu artykuły (mogą być bez logo Firmy). Niezależnie od tego Firma TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. dostarczy worki na odpady do sklepów na terenie gminy.
Worki/pojemniki muszą być oznaczone kodami kreskowymi, które mieszkańcy otrzymali na 2022 rok. Kody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich przekazywać innym osobom.
4. GDZIE ODDAWAĆ ODPADY PROBLEMOWE?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - będą odbierane 2 razy w roku w ramach obwoźnej zbiórki zgodnie z harmonogramem. 
Zużyte baterie - można oddać do pojemników, które znajdują się  m. in. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. 
Przeterminowane leki - przekazujemy do pojemnika ustawionego w aptece przy ul. Strażackiej 1  w Tyczynie.
Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę są odbierane w miarę potrzeby, po indywidualnym zgłoszeniu do Firmy TRANSPRZĘT  Sp. z o. o. sp.k.  tel. 885-660-011 lub można je zawieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Selektywnie zebrane odpady m. in. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, farby, środki chwastobójcze i owadobójcze, chemikalia można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Myśliwska 9 w Błażowej czynny w każdą środę od godz.
8.00- 18.00, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz kodu kreskowego potwierdzającego, że osoba jest objęta systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Tyczyn.    
 
5. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikające ze zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. urodzenie dziecka, zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, zgłoszenie kompostownika, nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Termin złożenia pierwszej deklaracji obowiązuje do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. nowopowstałe budynki mieszkalne). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.   
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
Apelujemy do mieszkańców aby starali się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczanie ilości kupowanych produktów jednorazowych, unikanie produktów zapakowanych w wiele opakowań, kompostowanie bioodpadów ponieważ będzie to miało wpływ na koszty ponoszone na system gospodarki odpadami w kolejnych latach.

 

 

Czytano: 2930 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p luty 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami
-----
.

-----

-----

Liczba zawartych umów: 206

Suma wypłaconych dotacji
umów rozliczonych
w całości: 1 815 940,36

-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.