strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Kierownictwo urzędu

Burmistrz

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

 

 

Burmistrz

inż. Janusz Błotnicki
Rynek 18, pok. nr 20, 36-020 Tyczyn
tel.: (17) 221 93 10
e-mail:
burmistrz@tyczyn.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 900 do 1700 po wcześniejszym umówieniu

 
 • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i odpowiada za prawidłową realizację kompetencji i zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 3. opracowanie projektu i realizację budżetu gminy;
 4. wojskowość, zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną;
 5. rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych;
 6. ochronę danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie;
 7. inspirowanie, wspieranie społecznych i gospodarczych inicjatyw lokalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
 8. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, zawodowymi, kulturalnymi w celu wykorzystania ich opinii, wniosków, inicjatyw;
 9. zapewnianie warunków do podejmowania przez różne podmioty działalności gospodarczej na terenie gminy;
 10. zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;
 11. utrzymanie i rozwój bazy dla działalności kulturalnej;
 12. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym na rzecz prewencji i zapobiegania przejawom patologii społecznej;
 13. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 14. przedkładanie projektów uchwał, materiałów analiz, sprawozdań i informacji pod obrady Rady;
 15. przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie do legalizacji, a uchwał i zarządzeń budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 16. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;
 17. rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
  a także wnioski, postulaty i skargi wpływające do Urzędu na piśmie od mieszkańców, organizacji społecznych, i politycznych;
 18. wydawanie decyzji w sprawach indywidulanych z zakresu administracji publicznej,
 19. nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem powierzonych procesów inwestycyjnych, w tym zapewnieniem właściwego projektowania i wykonawstwa;
 20. ochronę przeciwpożarową;
 21. budowę, modernizację i utrzymanie dróg gminnych;
 22. wydawanie właściwym organom poleceń zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia sanitarnego, epidemiologicznego, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa;
 23. zarządzanie kryzysowe;
 24. wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej w celu zwalczania klęsk żywiołowych;
 25. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź klęski żywiołowej;
 26. określanie organizacji Urzędu i zapewnianie warunków dla sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej;
 27. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy
  w obowiązującym trybie.
  
 • Burmistrz może zatrudnić doradców i asystentów.
 

Sekretarz Gminy

mgr Anna Fil
Rynek 18, pok. nr 22, 36-020 Tyczyn
tel.: (17) 221 93 10 w. 42
bezpośredni (17) 229 93 30, (17) 230 49 42
e-mail:
sekretarz@tyczyn.pl

 

 • Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz należyta organizacja pracy biurowej, a w szczególności:
 1. nadzór nad ewidencją i realizacją Zarządzeń Burmistrza;
 2. dekretowanie korespondencji;
 3. opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 4. ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 5. nadzór nad przestrzeganiem stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie załatwiania spraw, obiegu dokumentów, prawidłowego używania pieczęci;
 6. nadzór nad terminowością wykonywania przez pracowników zadań, udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i postulaty mieszkańców;
 7. kontrola w zakresie jakości i terminowości przygotowania materiałów na sesje Rady;
 8. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy w Urzędzie;
 9. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników we wszystkich formach kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 10. nadzór nad przeprowadzaniem naboru i służby przygotowawczej pracowników;
 11. przyjmowanie oraz dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
 12. koordynowanie spraw z zakresu wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum w drodze konkursu;
 13. koordynowanie spraw oświaty w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
 14. organizowanie praktyk zawodowych i staży absolwenckich w Urzędzie;
 15. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych w Urzędzie;
 16. sprawowanie nadzoru nad procesami przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 17. koordynowanie i realizowanie obowiązków gminy związanych z wyborami, referendami i konsultacjami społecznymi;
 18. uczestnictwo w pracach organów gminy;
 19. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza niezastrzeżonych dla przewodniczącego Rady;
 20. kierowanie pracą Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich;
 21. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy

Anna Jasińska
Rynek 18, pok. nr 33, 36-020 Tyczyn
tel.: (17) 221 93 10 w. 33
bezpośredni (17) 221 92 29, (17) 230 49 33
e-mail:
skarbnik@tyczyn.pl

 
 • Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo – budżetowych;
 2. nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych;
 3. przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych;
 4. opracowanie projektu budżetu gminy;
 5. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji;
 6. prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami
  w zakresie:
  1. wykonania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
  2. zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienie terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  3. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmian,
  4. prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych,
  5. dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
   z planami finansowymi;
 7. opracowanie okresowych ocen, analiza, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
 8. zorganizowanie obiegu dokumentów finansowych - księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych;
 9. badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Burmistrzowi w tym zakresie;
 10. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 11. uczestnictwo w pracach organów gminy;
 12. pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu;
 13. kontrasygnata dokumentów finansowych;
 14. sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu;
 15. kierowanie Referatem Budżetu i Finansów;
 16. wykonywanie innych ustnych poleceń Burmistrza.

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.