strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
LGD LIDER Dolina Strugu ogłasza nabór wniosków NR 2/2023/G
2023-03-09
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.
„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez organizację imprez, włączenie seniorów w życie społeczne obszaru  oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną”
w zakresie:
 
 • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych – limit dostępnych środków – 37 253,22 EUR (149 012,88 zł)
 
 • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 2 987,37 EUR (11 949,48 zł)
 
 • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków –
  5 700 ,00 EUR (22 800,00 zł)
 
I. Termin składania wniosków:
od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30
 
II. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn (budynek OST – II piętro)
 
III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Wnioski złożone drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.
 
IV. Forma wsparcia:
 – Refundacja.
Intensywność wsparcia:  nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych
Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.
Limit dostępnych środków:
Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 149 012,88 zł Min. 5 000,00 zł – max. 30 000,00 zł
2. 1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru 11 949,48 zł Min. 5 000,00 – max. 7 500,00 zł
3. 3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 22 800,00 zł Min. 5 000,00 zł – max. 12 500,00 zł
 
V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:
 
 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
 
 1. Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.2.: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.2.: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/imprez.
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.
Przykładowe typy operacji: organizacja festynów, przedstawień plenerowych lub w budynkach i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).
 
 1. Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.2.: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.3.: Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru.
Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne obszaru
Wskaźnik rezultatu: Liczba seniorów włączonych w życie społeczne
Przykładowe typy operacji: - organizacja spotkań integracyjnych, pogadanek - zakładanie klubów seniora, i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
 
 1. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
 
Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych
Cel szczegółowy 3.2.: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię.
Przedsięwzięcie 3.2.1.: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.
Wskaźnik produktu:
- Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury
Przykładowe typy operacji: budowa lub remont wiat, miejsc na ogniska, oznakowanie tras turystycznych i inne operacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).
VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. - NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną
2. 1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru -mieszkańcy, NGO parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością
3. 3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - JST, NGO, parafie i związki wyznaniowe;
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.;
 • zgodność grantu ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.
VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 22 pkt.
IX. Termin realizacji:
Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: listopad 2023 r.– czerwiec 2024 r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: listopad 2023 r. – maj 2024 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.
X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców, oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami, oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1  – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźników:
a). 1.2.2. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami
b) 1.2.3. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami
c) 3.2.1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami
 
Załącznik nr 2 –– Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji grantowych

 

Czytano: 1104 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p wrzesień 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami
-----
.

-----

-----

Liczba zawartych umów: 206

Suma wypłaconych dotacji
umów rozliczonych
w całości: 1 815 940,36

-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.