strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
O G Ł O S Z E N I E
2023-05-31
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217)
Rada Miejska w Tyczynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.
 
  • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (3 ławników do Wydziału I Cywilnego/II Karnego),
  • do Sądu Rejonowego w Rzeszowie (3 ławników)
  • 1 ławnik do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
  • 2 ławników do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 
Ławnikiem MOŻE BYĆ wybrana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikiem NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 
Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Tyczynie zgodnie z art.162 § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2022 r., poz. 2155, w Biurze Rady Miejskiej w Tyczynie, ul. Rynek 18, pok. 23 oraz na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4.  zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgodnie z:
- art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
- art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.
Zgłaszanie kandydatów
            Dokumenty wraz z kartą zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Tyczynie, ul. Rynek 18, pok. 23 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu). Dokumenty można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn z dopiskiem „Kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu do Urzędu).
            Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Tyczynie telefonując pod nr: 17 23-04-923.
 
 
Burmistrz Tyczyna        
Janusz Skotnicki        
           
 

 

Czytano: 1768 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.