strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
​Inwestycje dwóch kadencji w Gminie Tyczyn
2024-03-28
Kończy się okres dwóch kadencji, gdy pełnię służbę burmistrza w Gminie Tyczyn. Wielu mówi, że nie wiadomo kiedy ten czas uciekł, a ja uważam, że gdy pracuje się w samorządzie, to czuje się ten czas, bo jest on wypełniony wieloma działaniami; ciągle coś się dzieje, nie ma monotonii i dzięki temu dla mnie ten czas nie uciekł.
Wykonanych zostało w gminie wiele zadań zarówno należących do kompetencji gminy, jak i powiatu i województwa. Do podsumowania minionych lat zaprosiłem radnego powiatowego z Tyczyna Łukasza Obarę, który najskuteczniej reprezentował nas w Powiecie Rzeszowskim, oraz członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, który na tym szczeblu samorządu najwięcej działał na rzecz gmin w naszym regionie.
 
Działalność gminy ma bardzo szeroki zakres i opis wszystkich zadań wykonanych w latach 2015– 2023 zająłby kilka numerów „Głosu Tyczyna”. Skupiłem się więc tylko na inwestycjach, bo o nie najbardziej mieszkańcy zabiegają. Na zadania bieżące wydawane było kilkakrotnie więcej pieniędzy, ponieważ utrzymanie wszystkich instytucji gminnych jest bardzo kosztowne, dlatego też na inwestycje trzeba było poszukiwać środków dotacyjnych. Dzięki funkcjonowaniu w ostatnich latach różnych programów można było wykonać wiele zadań. Zacznę od inwestycji sieciowych.
 
Budowa wodociągów i kanalizacji
 
Do życia niezbędna jest woda – czasami pozyskiwana z ujęć prywatnych, choć mieszkańcy w większości dążą do możliwości przyłączenia swoich budynków do sieci komunalnej. Największy problem z brakiem takiej sieci występował w Borku Starym i w przysiółkach w Hermanowej i Kielnarowej. Tam więc były wydatkowane największe środki, chociaż oczywiście pamiętaliśmy również o modernizacji istniejącej już infrastruktury. Skoro dostarczamy wodę, należy też odebrać ścieki z posesji, a biorąc pod uwagę ochronę środowiska, znaczenie tego zadania jest duże. W latach 2015–2018 realizowane były inwestycje sieciowe w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji przez Gminę Tyczyn i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko Strug sp. z o. o.
 
W latach 2015–2018 wybudowano 14 odcinków wodociągu o łącznej długości 25 429 m, a poniesione koszty to kwota 2 620 200 zł. Największymi inwestycjami były budowy wodociągów:
● Borek Stary Zawodzie: zbiornik wody czystej o poj. 125 m3, wodociąg o dł. 8 069 m, kwota: 936 503 zł;
● Kielnarowa – Wólka: długość: 6 068 m, kwota: 621 090 zł;
● Tyczyn Potoki – Hermanowa Obszary Pańskie: długość: 4 258 m, kwota: 418 180 zł.
Wykonana została budowa lub modernizacja trzech studni głębinowych (78 804 zł) i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Tyczyn Lasek (27 711,44 zł). Wybudowano również kanalizację przy ul. Mickiewicza i Lasek Tyczyn o dł. 1 813 m z przepompownią ścieków za kwotę 194 473 zł.
W latach 2019-23 największe inwestycje skupiły się w Borku Starym. Była to budowa Stacji Uzdatniania Wody za kwotę 2 497 807 zł i sieci wodociągowej o dł. 16 645 m o wartości 2 988 969 zł.
Inne wodociągi to:
● Kielnarowa Obszary: dł. 7 527 m, kwota: 1 060 256 zł;
● Hermanowa Gradkowiec: dł. 5 420 m, dwie pompownie wody, kwota: 1 644 537 zł;
● mniejsze 3 odcinki o łącznej długości 988 m, kwota: 492 646 zł.
Duże środki zostały zainwestowane w budowę i renowację studni oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody. Modernizacja SUW w Rzeszowie–Budziwoju kosztowała 1 428 788 zł, a SUW w Tyczynie 400 tys. zł. Z kolei budowa zbiornika wodociągowego wyrównawczego wody pitnej V=100 m3 wraz z uzbrojeniem przy ul. Sportowców w Rzeszowie–Budziwoju kosztowała 475 876 zł. Budowa nowych 9 studni wraz z zasilaniem to koszt 842 512 zł.

 
Stacja Uzdatniania Wody

Nowe studnie
 
Automatyzacja procesu obsługi klientów z montowaniem liczników wody do zdalnego odczytu wyniosła 1 118 835 zł.
Rozbudowa kanalizacji gminnej wykonana była we wszystkich miejscowościach, a najdłuższe sieci to:
● Tyczyn Lasek – Kielnarowa Królka: dł. 5 440 m, kwota: 675 529 zł;
● Hermanowa Pańskie Pola – Babi Dół: dł. 4 380 m, kwota: 454 335 zł;
● Kielnarowa – Wólka: dł. 1 950 m, kwota: 260 185 zł.
Pozostałe 6 odcinków sieci kanalizacyjnej o długości 2 283 m kosztowało 678 344 zł. Wybudowana została również główna przepompownia na ul. Laurowej w Tyczynie za 375 265 zł oraz przepompownia ścieków z rurociągiem tłocznym Rzeszów Nowe Wzgórze za kwotę 95 798 zł.
 
Fotowoltaika
 
Bardzo ważnym zadaniem w obecnych czasach jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W naszej gminie skupiliśmy się na budowie urządzeń fotowoltaicznych. W 2018 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w szkołach podstawowych w: Tyczynie (o mocy 36,12 kWp), Matysówce (7 kWp), Kielnarowej (37,8 kWp), Hermanowej (32,20 kWp), Borku Starym (20,16 kWp) oraz gimnazjum w Tyczynie (39,76 kWp) i na budynku MKS Strug w Tyczynie (6,72 kWp). Łączny koszt to 886 318,82 zł. W 2020 r. zakończono montaż 143 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych za kwotę 2 316 412 zł. W 2021 r. zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych przy Stacjach Uzdatniania Wody w Tyczynie (o łącznej mocy 33 kWp), Rzeszowie os. Budziwój (39,6 kWp) i Borku Starym (35,28 kWp). Wartość całości inwestycji wyniosła 1 116 318 zł.
Realizowany był również projekt Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF; w ramach tego zadania zamontowano 75 kotłów w domach prywatnych na kwotę 1 669 746,90 zł.
 
Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe
 
Kolejnym zadaniem gminy była budowa dróg i chodników. O realizację tego typu inwestycji zabiegały osoby ze wszystkich miejscowości, bo droga to łączność ze światem, a chodnik zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg. Bardzo znaczące efekty przyniosła w tym zakresie współpraca z Powiatem Rzeszowskim. Najpierw omówię jednak zadania gminne.
W przypadku dróg asfaltowych ich budowa nie polega tylko na ułożeniu nawierzchni. Prace składające się na realizację całości zadania to także: przebudowa przepustów pod drogą, wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie mijanek, podbudowa z kruszyw łamanych, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych.
 
W latach 2015-2018 przebudowano 63 drogi o łącznej dł. 26 817 mb w kwocie 14 667 892 zł. Najdłuższe odcinki to:
● inwestycja łączna: Borek Stary Sklepiska i Kanada, Kielnarowa Obszary – Kanada (dł. 3 776 mb),  kwota: 1 622 125,14 zł;
● Kielnarowa – Matysówka (3 170 mb), kwota: 1 265 582 zł;
● inwestycja łączna: ul. Pułanek i ul. Partyzantów w Tyczynie, droga Hermanowa Pańskie Pola (1 381 mb), kwota: 928 428,56 zł;
● Hermanowa Gradkowiec (1 084 mb), kwota: 386 320,48 zł.
 
W latach 2019-2023 przebudowano dróg o łącznej dł. 16 898 mb w kwocie 15 286 987 zł. Najdłuższe inwestycje to:
● inwestycja łączna 16 dróg: Borek Stary Dół i Skotnik, Hermanowa dz. nr 1181, 1179, Góra Kamieniec, kościół Wspólna, Leśniczówka, Skotnik Łącznik i Wijasy, Kielnarowa Obszary Wólka II, Zawodzie boczna i Zawodzie działki, Tyczyn ul. Mokra Strona I i II, Tycznera, Potoki boczna i  Zagrody boczna II (dł.: 6 067 mb) – kwota: 7 826 211,24 ;
● Borek Stary Zawodzie (2 381 mb) – kwota: 1 396 534,37 zł;
● Kielnarowa Zagrody Sarkaczki (980 mb) – kwota: 448 644,43 zł.
Porównanie w obydwóch okresach długości przebudowanych dróg i wysokości poniesionych kosztów wyraźnie pokazuje, jak w ostatnich latach wzrosły ceny usług w tym zakresie.
W ramach inwestycji wykonywane były również drogi żwirowe, w szczególności jako drogi dojazdowe do pól.  Od 2015 do 2018 r. wykonano 6 dróg o łącznej dł. 2 345 mb w kwocie 372 016 zł, a w latach 2019-2023 11 dróg o łącznej dł. 3 680 mb w kwocie 1 202 804 zł.

 
Droga Borek Stary Zawodzie
 
Ważną inwestycją była także budowa nowego mostu na rzece Chmielnik na Obszarach Kielnarowskich, którego wartość wyniosła 1 237 308,54 zł.
 
Gmina Tyczyn inwestowała również w przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie budowy chodnika w Kielnarowej i Borku Starym. W latach 2015-2018 wykonano 2 539 mb chodnika za kwotę 2 463 382,44 zł, a w okresie od 2019 do 2023 r. powstało 2 369 mb chodnika za kwotę 2 619 015 zł.
W zakresie budowy chodników gminnych z budżetu gminy w kadencji 2015-2018 wydatkowano środki na 3 odcinki (dł. 488 mb) o wartości 189 195 zł. W kadencji 2019-2023 zrealizowano budowę również 3 odcinków chodników (dł. 548 mb) w kwocie 325 631 zł.
Gmina udzielała pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na współfinansowanie budowy dróg i chodników przy drogach powiatowych w Gminie Tyczyn. W latach 2015-2018 pomoc ta wyniosła 1 267 659 zł, a Powiat wykonał inwestycje za 14 779 458 zł, natomiast w latach 2019–2023 udzielono pomocy w kwocie 970 tys. zł, a Powiat wykonał inwestycje za 8 508 192 zł. Opis inwestycji powiatowych znajduje się w sprawozdaniu radnego powiatowego Łukasza Obary.
 
Bardzo dużo wniosków spływa do Gminy z prośbą o wykonanie oświetlenia drogowego. Część z nich została zrealizowana.
W latach 2015-2018 wykonano oświetlenie uliczne na 10 odcinkach dróg o łącznej dł. 4 616 m za kwotę 663 058 zł. Największe zadania w tym zakresie to:
● Hermanowa Czerwonki (820 mb) – kwota 115 665,10 zł;
● linia nN w Tyczynie w ramach zadania Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami (760 mb) – kwota: 358 950,56 zł;
● Hermanowa Gajówka Straszydle (992 mb) – kwota: 130 672,10 zł.
 
W latach 2019-2023 wykonano oświetlenie uliczne na 20 odcinkach dróg o łącznej dł. 15 980 mb za kwotę 2 123 431 zł. Największe zadania to:
● Hermanowa Kamieniec (dł. 1 072 m) – kwota: 104 588,82 zł;
● Kielnarowa Cmentarz (1 313 m) – kwota: 137 414,06 zł;
● Hermanowa Gajówka Skotnik (1 235 m) – kwota: 289 334,40 zł;
● Borek Stary Szkoła Stawiska (812 m) – kwota: 119 200 zł;
● rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2023 r. (inwestycja łączna): droga powiatowa w Hermanowej, Zawodzie pod klasztorem w Borku Starym, Zawodzie i do mostu w Kielnarowej, Zagrody w Tyczynie (7 020 m) – kwota: 989 813 zł.
 
Budynki i obiekty szkolne
 
Przyszłością gminy jest młodzież, której należy zapewnić jak najlepsze warunki nauki w budynkach szkolnych. Po kolejnej reformie szkolnictwa zlikwidowane zostały gimnazja, a dwa roczniki uczniów przeszły do szkół podstawowych. Spowodowało to podział szkoły podstawowej w Tyczynie na dwa budynki: klasy 0-4 na Pułanku, klasy 5-8 na Grunwaldzkiej.
W latach 2015-2018 największe wydatki na inwestycje w szkołach to:
● modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hermanowej – kwota: 340 978 zł;
● przebudowa boiska sportowego Szkole Podstawowej w Matysówce – kwota: 393 376 zł;
● przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy SP w Borku Starym – kwota: 243 549 zł.
Na mniejsze inwestycje (w Hermanowej: przebudowa posadzki na sali gimnastycznej, schodów zewnętrznych, wykonanie monitoringu, budowa ogrodzenia; w Tyczynie: wymiana kotła c.o., przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego, montaż pieca konwekcyjnego) wydatkowano 218 909 zł.
W latach 2019-2023 największe wydatki na inwestycje w szkołach poniesiono na:
● budowę budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy SP ul. Grunwaldzka w Tyczynie – zakres prac obejmował: roboty wykończeniowe (budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne, wentylacja mechaniczna, zagospodarowanie terenu) i pierwsze wyposażenie – kwota: 7 985 253 zł;
● budowę sali gimnastycznej przy SP w Kielnarowej – kwota: 3 330 667 zł.
Mniejsze wydatki poniesiono na przebudowę sali dydaktycznej w SP w Kielnarowej (dawnej małej sali gimnastycznej) oraz wykonanie posadzki w SP w Tyczynie i remonty – kwota: 207 214 zł.
Zakupiono również autokar szkolny za 153 972 zł.
 

Sala gimnastyczna przy SP w Kielnarowej

Uroczystość poświęcenia budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy SP ul. Grunwaldzka w Tyczynie
 
Budynki komunalne
 
W posiadaniu gminy są obiekty użytkowe i mieszkalne, w których największą inwestycją była głęboka termomodernizacja:
● budynku administracyjno-przedszkolnego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 14 – kwota: 282 441 zł; 
● Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hermanowej Czerwonki – kwota: 226 936 zł.
Inne wydatki, takie jak przebudowa instalacji gazowej i kotłowni oraz instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, wyniosły 118 113 zł.
 
Urząd Miejski w Tyczynie
 
Aby obsługa mieszkańców odbywała się w warunkach odpowiadających obecnym standardom, zainwestowane zostały środki w przebudowę i wyposażenie UM w Tyczynie. W czasie obu kadencji wykonano inwestycje:
● głęboką termomodernizację budynku – kwota: 573 646  zł;
● przebudowę instalacji elektrycznej, węzłów socjalno-sanitarnych, przyłączy kanalizacji, modernizację sieci przeciwpożarowej – kwota: 617 438 zł;
● wyposażono urząd w nowoczesny sprzęt i programy komputerowe – dzięki dofinansowaniu z różnych projektów wydatkowano 763 580 zł.

 
Urząd Miejski po termomodernizacji
 
Ochotnicze straże pożarne
 
Ogromny postęp dokonany został w wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych. Do każdej z jednostek znajdujących się na terenie gminy zakupiono wozy strażackie i uzupełniono sprzęt.
W czasie obu kadencji na ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki na:
● rozbudowę garażu OSP w Hermanowej (dokończenie zadania) – kwota: 262 559 zł;
● przebudowę remizy OSP w Kielnarowej (w tym głęboka termomodernizacja) - kwota: 317 474 zł;
● w budynku OSP i Policji w Tyczynie ul. Kościuszki 6 przebudowano kotłownię, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania za kwotę 171 859 zł.
Wydatkowano również środki na pozyskanie nowych samochodów dla OSP. Podane kwoty stanowią tylko nakłady z budżetu gminy na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych:
· 2015 r.: średniego dla OSP w Borku Starym – 101 588 zł;
· 2018 r.: średniego (nowego) dla OSP w Tyczynie – 449 930 zł;
· 2019 r.: średniego (nowego) dla OSP w Hermanowej – 299 849 zł;
· 2020 r.: lekkiego (nowego) dla OSP w Tyczynie – 228 700 zł;
· 2022 r.: lekkiego (nowego) dla OSP w Kielnarowej – 265 301 zł;
· 2022 r.: lekkiego (nowego) dla OSP w Hermanowej – 200 tys. zł;
· 2023 r.: średniego (nowego) dla OSP w Kielnarowej – 528 tys. zł.
Dodatkowo za ponad 140 tys. zł zakupiono wyposażenie dla strażaków, nie licząc sprzętu, który został pozyskany bezpośrednio dla OSP z pominięciem budżetu gminy.
 
 Obiekty kultury
 
Mieszkańcy w codziennym życiu potrzebują możliwości uczestniczenia w działaniach kulturalnych. Przedstawiam jedynie to, co od strony materialnej wykonała gmina na rzecz obiektów kultury.
W latach 2015-2018 główne inwestycje to:
· przebudowa Domu Ludowego w Borku Starym – kwota: 911 536 zł;
· rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie: budowa studni, wycinka żywopłotu, remont kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie skarpy, renowacja pomnika Grunwaldu, przebudowa chodnika, nawierzchnia trawiasta, przebudowa oświetlenia i linii niskiego napięcia – kwota:  683 648 zł;
· głęboka termomodernizacja obiektów: budynku M-GOK w Tyczynie (457 924 zł) oraz domów ludowych w: Hermanowej (449 998 zł) i Matysówce (385 283 zł);
· przebudowa kamienicy ul. Rynek 24 w Tyczynie – kwota: 1 080 006 zł;
· dziesięć innych mniejszych inwestycji we wszystkich budynkach, łącznie z Domem Ludowym w należącej wówczas do naszej gminy Matysówce – łączny koszt: 454 821 zł.
 
W latach 2019-2023 głównym zadaniem była kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie  za kwotę 4 612 647 zł. Zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, wycinka i pielęgnacja roślinności, nowe nasadzenia drzew, niwelacja terenu okopu po dawnej strzelnicy, renowacja muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł metalowych, budowa nowego ogrodzenia z przęseł metalowych, przebudowa istniejących ścieżek i budowa nowych ścieżek o nawierzchni z miału kamiennego na podbudowie z tłucznia, remont cieku kamiennego przy istniejących ścieżkach, wykonanie ogrodu włoskiego, przebudowa i rozbudowa oświetlenia - 48 szt. latarni parkowych, budowa boiska o nawierzchni elastycznej o wym. 22 x 42 m wraz z piłkochwytami i wyposażeniem, budowa altany o konstrukcji drewnianej, 55 szt. ławek parkowych, 30 szt. koszy na śmieci, 5 szt. stojaków na rowery, 18 szt. tablic informacyjnych, makieta przedstawiająca pałac i bezpośrednie otoczenie z 1899 r.; obsianie trawą miejsc, gdzie była konieczność odtworzenia trawnika.
Z mniejszych inwestycji:
· przebudowano schody przy budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie – kwota: 216 120 zł;
· wykonano monitoring przy DL i remizie OSP w Borku Starym – kwota: 23 237 zł;
· zakupiono urządzenia do Domu Ludowego w Kielnarowej – 49 494 zł.
 
Sport i wypoczynek
 
Ważną dziedziną aktywności mieszkańców, szczególnie młodzieży, jest sport. W tym zakresie również wydatkowane były duże środki z budżetu gminy. Doszły do tego jeszcze dotacje dla klubów od sponsorów.
Prowadzona była budowa placów zabaw dla dzieci, w których pojawiły się również urządzenia do aktywności dla dorosłych.
W latach 2015-2018 główne inwestycje to:
· na stadionie w Tyczynie: montaż 285 szt. krzeseł stadionowych, przebudowa 162 mb ogrodzenia, nagłośnienie, montaż tablicy wyników oraz domontowanie 16 lamp, zadaszenie trybun na stadionie, remont schodów wejściowych na trybuny – kwota: 670 465 zł;
· na stadionie w Borku Starym: montaż 260 szt. siedzisk, wymiana pokrycia dachu budynku, utwardzenie terenu, remont budynku socjalno-magazynowego, przebudowa nawierzchni boiska – kwota: 198 839 zł;
· na boisku sportowym w Hermanowej: zakup działki, piłkochwyty, projekt zaplecza socjalno-sanitarnego – kwota: 159 281 zł.
Utworzono w każdej miejscowości gminy Tyczyn Otwarte Strefy Aktywności, w których zamontowano siłownie zewnętrzne i urządzenia dla dzieci na łączną kwotę 337 042 zł.
W latach 2019-2023 największą inwestycją była budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej (fundament i przyłącza: wody i kanalizacji sanitarnej, stan surowy otwarty budynku, roboty wykończeniowe budowlane, instalacje: elektryczna, sanitarna i fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu i pierwsze wyposażenie, tablica informacyjna) za kwotę 2 635 032 zł.
Oprócz tego wykonano zadania:
· budowa zadaszenia na placu przy boisku sportowym w Borku Starym – kwota: 38 613 zł.
· budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej w Kielnarowej (utwardzenie terenu działki, wykonanie placu zabaw, altany, boiska do piłki plażowej z piłkochwytami, oświetlenia solarnego) – kwota: 118 259 zł;
· budowa placu zabaw Hermanowa Łazy Leśniczówka wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu – kwota: 87 146 zł.
 
Podsumowując, wydatki na inwestycje w ostatnich dwóch kadencjach kształtowały się następująco:
lata 2015-2018: 31 772 820 zł, lata 2019-2023: 65 515 927 zł.
 
Wszystkie powyższe inwestycje mogły powstać dzięki dotacjom, jakie otrzymała gmina. Szczególnie w ostatnich latach dotacje znacząco się zwiększyły ze środków krajowych przekazywanych przez rząd do samorządów. Wynosiły one:
· w latach 2015-2018: 10 179 390 zł, w tym:
- dotacje krajowe: 3 342 792 zł,
- dotacje z Funduszy Unijnych: 6 161 598 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z innymi samorządami: 675 tys. zł;
· w latach 2019-2023: 40 171 690 zł, w tym:
- Rządowy Fundusz Polski Ład : 14 776 140 zł,
- inne dotacje krajowe: 14 468 802 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z innymi samorządami: 1 508 426 zł,
- dotacje z Funduszy Unijnych: 9 418 319 zł.
 
Wszystkie inwestycje nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie solidna praca wielu osób. Decyzje radnych Rady Miejskiej w Tyczynie stanowiły podstawę realizacji zadań. Współpraca ze Starostą Józefem Jodłowskim, radnymi Powiatu Rzeszowskiego, szczególnie Stanisławem i Łukaszem Obarą, oraz Zarządem Dróg Powiatowych z dyrektorem Markiem Radionem układała się wręcz wzorcowo. Na poparcie ze strony Stanisława Kruczka w Zarządzie Województwa Podkarpackiego zawsze można było liczyć.
Wielką i często niedocenianą jest – według mnie – mrówcza praca pracowników urzędu, bo to oni na co dzień zmagali się z trudnościami, jakie stawały na drodze wykonania zadań. Liczba urzędników w naszej gminie zmalała, a zadań znacząco przybyło.
Wszystkim z Gminy Tyczyn i spoza gminy, którzy pracowali i wspomagali nas w pracy nad realizacją kolejnych ambitnych budżetów, składam serdeczne podziękowania.
 
Janusz Skotnicki 
Burmistrz Tyczyna

 

Czytano: 4048 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.