strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024 z dnia 8 lipca 2024 r.
2024-07-08

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024
z dnia  8 lipca 2024 r.
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
 
  1. Termin składania wniosków:
od 22 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

 
II. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8 (budynek Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej – II piętro).
 
III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  - Lider Dolina Strugu”.
 
IV. Forma wsparcia:
- Refundacja
 
Intensywność wsparcia:
-   63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
-  100 %    kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
 
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 24 144,19 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 96 576,76[1] zł.
 
Maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty pomocy:  96 576,76 zł
 
V. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :
Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej.
Przedsięwzięcie  1.1.2: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury
Wskaźnik produktu: Liczba projektów rewitalizujących centra wsi.
 
Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :  budowa i modernizacja małej infrastruktury jak np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, tereny zielone, ławki, wiaty. i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi       z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570). 
 
VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
 
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
- jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe oraz inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną.
 
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
• złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
• zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
• zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
• zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
• operacja  przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
 
Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru:
Wnioskodawcy, mając na uwadze wskazany w niniejszym naborze termin składania wniosków, konieczny czas na ocenę operacji przez LGD i Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz podpisanie umowy o przyznanie pomocy, są zobowiązani do zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2024 r.
 
VIII. Kryteria wyboru operacji:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w ramach Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (nie dotyczy infrastruktury drogowej) wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 51 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 14 pkt.
 
IX. Wymagane dokumenty :
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
 
Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
https://prow.podkarpackie.pl/index.php/prow/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4
oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.
 
Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :
Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
Załącznik nr 2 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Załącznik nr 3 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną  (pdf),
Załącznik nr 4 - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf),
Załącznik nr 5 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 
[1]  alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN.
 

 

Czytano: 520 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.