strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2023 roku
2022-12-08

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2023 roku
 
Usługę odbioru odpadów świadczy TRANSPRZĘT Sp. o.o. sp.k.
 
 1. GMINNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI NIRUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, zakłady usługowe, lokale gastronomiczne, szkoły, itp.) – zobowiązani są do zawarcia indywidulanych umów z przedsiębiorącą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tyczyn.
 
 1. OPŁATY ZA ODPADY  
Informujemy, że oferty  cenowe złożone w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tyczyn pozwalają na utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie cen z roku 2022. Wobec powyższego stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 nie ulegną zmianie i wyniosą:     
 • 30,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane,
 • zwolnienie tj. pomniejszenie opłaty o 5,00 zł od osoby na miesiąc z tytułu posiadania kompostownika i kompostownia w nim bioodpadów,
 • 70,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku braku segregacji (kara).
 
 Mieszkańcy, którzy do tej pory nie kompostowali bioodpadów, a chcą dokonać zmiany i skorzystać ze zwolnienia (5,00 zł na osobę/miesiąc) zobowiązani są do założenia na swojej nieruchomości kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów oraz złożenia w urzędzie nowej deklaracji.
Deklarując posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Kompostownikiem może być pryzma, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu lub płyta gnojownika.
Posiadanie przydomowego kompostownika podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, bądź niekompostowania w nim wszystkich bioodpadów wytworzonych na nieruchomości lub uniemożliwienie osobie uprawnionej przeprowadzania kontroli, w drodze decyzji nastąpi utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyczyn i gromadzenia odpadów w workach/pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami:
 • papier i tektura – worek/pojemnik niebieski, 
 • szkło – worek/pojemnik zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – worek/pojemnik  żółty,
 • bioodpady – worek/pojemnik brązowy,
 • odpady pozostałe po segregacji  – worek/pojemnik czarny, 
 • popiół – worek szary,
W związku z tym prowadzone są również kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy Transprzęt Sp. z o.o. sp.k. i Urzędu Miejskiego w Tyczynie sprawdzają m. in. czy w pojemnikach i workach na odpady pozostałe po segregacji nie znajdują się odpady które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady ulegające biodegradacji.  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów z urzędu zostanie wydana decyzja, w której zostanie określona wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 70,00 zł od osoby na miesiąc.
 
3. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI/WORKI
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w worki/pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie porządkowym i technicznym. Worki o minimalnej pojemności 60 l można zakupić w dowolnym sklepie oferującym tego typu artykuły (mogą być bez logo Firmy). Niezależnie od tego Firma TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. dostarczy worki na odpady do sklepów na terenie gminy.
Worki/pojemniki muszą być oznaczone kodami kreskowymi, które mieszkańcy otrzymali na 2023 rok. Kody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich przekazywać innym osobom.
 
4. GDZIE ODDAWAĆ ODPADY PROBLEMOWE?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - będą odbierane 2 razy w roku w ramach obwoźnej zbiórki zgodnie z harmonogramem. 
Zużyte baterie - można oddać do pojemników, które znajdują się  m. in. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. 
Przeterminowane leki - przekazujemy do pojemnika ustawionego w aptece przy ul. Strażackiej 1  w Tyczynie.
Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę są odbierane w miarę potrzeby, po indywidualnym zgłoszeniu do Firmy TRANSPRZĘT  Sp. z o. o. sp.k.  tel. 885-660-011 lub można je zawieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Selektywnie zebrane odpady m. in. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, farby, środki chwastobójcze i owadobójcze, chemikalia można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Myśliwska 9 w Błażowej czynny w każdą środę od godz. 8.00- 18.00, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz kodu kreskowego potwierdzającego, że osoba jest objęta systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Tyczyn.    
 
5. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikające ze zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. urodzenie dziecka, zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, zgłoszenie kompostownika, nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Termin złożenia pierwszej deklaracji obowiązuje do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. nowopowstałe budynki mieszkalne). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.   
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
Apelujemy do mieszkańców aby starali się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów poprzez ograniczanie ilości kupowanych produktów jednorazowych, unikanie produktów zapakowanych w wiele opakowań, kompostowanie bioodpadów ponieważ będzie to miało wpływ na koszty ponoszone na system gospodarki odpadami w kolejnych latach.
 

 

Czytano: 1756 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p wrzesień 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami
-----
.

-----

-----

Liczba zawartych umów: 206

Suma wypłaconych dotacji
umów rozliczonych
w całości: 1 815 940,36

-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.