strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. Inwestycji Kubaturowych
Stanowisko ds. Inwestycji Drogowych
Stanowisko ds. Inwestycji Iiniowych
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków pomocowych
Stanowisko Radcy Prawnego

 

Inspektor ds. Inestycji Kubaturowych
inż. Lucyna Kustra
tel. (17) 221 93 10 w. 15
e-mail:
inwestycjekubaturowe@tyczyn.pl

 

Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Inwestycji Kubaturowych należy w szczególności:
1. Prowadzenie procesu przygotowania gminnych inwestycji kubaturowych.
2. Nadzór i koordynacja nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych ze środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych.
3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami.
4. Organizowanie odbiorów końcowych oraz przekazywanie obiektów użytkownikom.
5. Rozliczanie zakończonych inwestycji.
6. Prowadzenie „książek obiektów” budynków będących własnością gminy.
7. Dokonywanie przeglądów technicznych.
8. Udział w pracach komisji przetargowych.
9. Zapewnienie prawnych i organizacyjnych warunków dla ochrony dóbr kultury oraz użytkowania obiektów zabytkowych.
10. Planowanie środków finansowych na realizację inwestycji kubaturowych w budżecie gminy.
11. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinasowanie inwestycji z programów pomocowych i innych źródeł finansowania.
12. Udział w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z programów pomocowych i innych źródeł finansowania.Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Andrzej Siwiec
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail:
 

Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Inwestycji Drogowych należy w szczególności:
1. Ocena potrzeb w zakresie budowy sieci dróg lokalnych, mostów i punktów oświetlenia.
2. Planowanie środków finansowych na realizację inwestycji drogowych w budżecie gminy.
3. Prowadzenie procesu przygotowania gminnych inwestycji drogowych.
4. Udział w pracach komisji przetargowych.
5. Nadzór nad inwestycjami i remontami realizowanymi ze środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych.
6. Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji.
7. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinasowanie inwestycji z programów pomocowych i innych źródeł finansowania.
8. Udział w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z programów pomocowych i innych źródeł finasowania.
9. Nadzór nad właściwym utrzymaniem przepustów i poboczy przy drogach gminnych.
10. Szacowanie szkód powodziowych na drogach i mostach.
11. Prace związane z likwidacją skutków powodzi na drogach.
12. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
13. Rozliczanie wydatków rad sołeckich.
14. Koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.Inspektor ds. Inwestycji Liniowych
Aleksander Dawidziak
tel. (17) 221 93 10 w. 13

e-mail:
 

Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Inwestycji Liniowych należy w szczególności:
1. Ocena potrzeb w zakresie budowy infrastruktury komunalnej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowni, studni, stacji uzdatniania wody.
2. Planowanie środków finansowych na realizację inwestycji liniowych w budżecie gminy.
3. Przygotowanie materiałów do przetargów na opracowanie projektów technicznych i wykonawstwo inwestycji.
4. Udział w pracach komisji przetargowych.
5. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji robót w tym zakresie, a w szczególności:
1) przeprowadzenie procesów przygotowania gminnych inwestycji liniowych, ich realizacja oraz koordynacja;
2) przygotowanie projektów umów dotyczących prowadzonych inwestycji i remontów;
3) organizowanie odbiorów końcowych inwestycji, ich rozliczanie oraz przekazywanie obiektów użytkownikom.
6. Ocena przebiegu realizacji inwestycji oraz sporządzanie okresowych informacji z tego zakresu.
7. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinasowanie inwestycji z programów pomocowych i innych źródeł finansowania.
8. Udział w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z programów pomocowych i innych źródeł finasowania.
9. Weryfikowanie taryf na zaopatrzenie ludności w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Nadzór nad pracą kotłowni w budynku Urzędu.Inspektor ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Barbara Turoń
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail:
tyczyn@tyczyn.pl


Do zakresu działania Stanowiska do Spraw Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych:
2. Obowiązek udziału w dokonywaniu szeregu ściśle określonych przepisami czynności, a mianowicie:
1) sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
2) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) przygotowanie dokumentów celem ogłaszania postępowań;
4) porozumiewanie się z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania;
5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców;
6) przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania;
7) informowanie wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania;
8) wnioskowanie do księgowości o zwrot wadium wykonawcom;
9) dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokołu postępowania wraz załącznikami;
10) udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji,
11) sporządzanie umów o zamówienie publiczne;
12) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
13) prowadzenie po zakończonym roku kalendarzowym sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych;
14) archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Koordynowanie i nadzorowanie postępowań prowadzonych przez inne stanowiska Urzędu w zakresie udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych a objętych wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień, który obowiązuje w Urzędzie.
4. Prowadzenie rejestru zamówień, których wartość przekracza 14 000 euro, a nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
5. Informowanie pracowników Urzędu o zmianach w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz doradztwo w sprawach zamówień, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Pomoc w rozliczaniu dotacji celowych na usuwanie skutków powodzi oraz środków pochodzących z programów pomocowych na stanowiskach ds. planowania i realizacji inwestycji.
7. Pomoc przy sporządzaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy pomocowych.Podinspektor ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
Edyta Ciura - podinspektor
tel. (17) 221 93 10 w. 28
e-mail:
app@tyczyn.pl

 

Do zakresu działania Stanowisk do Spraw Pozyskiwania Środków Pomocowych należy w szczególności:
1. Pozyskiwanie informacji o możliwości uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych z funduszy unijnych i krajowych – weryfikacja terminów i rodzajów naborów.
2. Opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy unijnych i krajowych, w tym wprowadzanie zmian merytorycznych w trakcie oceny wniosków.
3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z właściwymi organami,
b) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
4. Prowadzenie bazy danych zadań zrealizowanych przez Gminę przy udziale środków zewnętrznych, w tym udostępnianie informacji na stronie internetowej Gminy.
5. Współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.


 

Radca Prawny

Tomasz Warchoł

Rynek 18, pok. nr 27, 36-020 Tyczyn
tel. (17) 221 93 10, 221 92 11 w. 27

e-mail: tyczyn@tyczyn.pl
 

Do zakresu działania Stanowiska Radcy Prawnego należy zapewnienie zgodności działania
Urzędu z przepisami prawa oraz obsługa prawna Urzędu w tym w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych; Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz samodzielnym pracownikom,
2) informowanie Burmistrza, jego Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu;
b) uchybieniach w działalności urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
3) nadzór prawny nad egzekucją należności Gminy,
4) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz parafowanie zawieranych umów,
5) reprezentowanie Gminy przed sądami powszechnymi.

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.