strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
ZARZĄDZENIE NR 49.2023 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia, a także powołania Komisji konkursowej.
2023-07-31
ZARZĄDZENIE NR 49.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 28 lipca 2023 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia, a także powołania Komisji konkursowej.
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571, j.t.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, j.t.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia
pn. „Działania edukacyjne dla dzieci”.
 
 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:
 1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 3. na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 3
Powołać Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania  określonego w § 1 zarządzenia w następującym składzie:
 1.  Krystyna Knutel- - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie -Przewodniczący, 
 2. Anna Zawiło - Witek - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
 3. Klaudia Skoczylas -Kopiec- pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie – Członek,
 4. Joanna Kalembkiewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie – Członek.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49.2023
Burmistrza Tyczyna z dnia 28 lipca 2023 r.
 
 
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571, j.t.)
 
 
Burmistrz Tyczyna
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia
 
 1. Nazwa i zakres zdania oraz wysokość środków
 
Nazwa zadania:  Działania edukacyjne dla dzieci.
Zakres zadania: Prowadzenie działań edukacyjnych z elementami profilaktyki przeciwdziałaniom uzależnieniom skierowanych do 15 dzieci wymagających wsparcia edukacyjnego w postaci zajęć w wieku szkolnym z klas 1-5 szkoły podstawowej z terenu gminy Tyczyn. Zajęcia mają być prowadzone wymiarze 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, w pomieszczeniach udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Tyczynie.
Wysokość środków: Z budżetu gminy Tyczyn na realizacje tego zadania
przewidziano środki w 2023 r. w wysokości 26 400,00 zł, zaś w roku ubiegłym wynosiły    0,00 zł – nie było realizowane tego samego rodzaju zadanie.
 
 1. Zasady przyznania dotacji
 
 • O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
  z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm., j.t.). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.
 • Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wymagany minimalny wkład własny oferenta na poziomie 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego.
  W konkursie dofinansowane będą zadania publiczne zawierające zakres zadnia wskazany
  w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  • Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis/wypis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru; statut organizacji; pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
  • Oferty należy składać na formularzu zgodnym z §1 pkt1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,
   poz. 2057). Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.
  • Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
  • Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert, według następującej procedury konkursowej:
   1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności
    i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia
    o konkursie. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.
   2. Oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym są następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym,  które komisja:
    1. sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające ze wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,
    2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie
     w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
    3. przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
    4. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
    5. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
    6. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,
    7. ocenia możliwości zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę.
  • Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Tyczyna.
  • Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Tyczyna.
  • Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
 
 • Termin realizacji zadań od dnia 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych, ogłasza się niezwłocznie:
  • w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
  • na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Informacje o konkursie uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Tyczynie w pokoju 37 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 23 04 937.
 
 1. Obowiązek informacyjny (RODO)
 
Kto wykorzystuje dane: Burmistrz Tyczyna.
Kontakt: ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.
Inspektor ochrony danych osobowych: daneosobowe@tyczyn.pl.
Cel wykorzystania danych: Składanie zapytań ofertowych, rozpatrywanie przedstawionych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, weryfikacji tożsamości osób działających w imieniu kontrahenta oraz ich uprawnień do zawierania umów;  ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy, prowadzenie rachunkowości, ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.
Przysługujące prawa: Dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uwaga! Prawo do sprzeciwu tj. prawo do żądania, by zaprzestano wykorzystywania danych zainteresowanej osoby do realizacji interesów prawnych.
Przysługuje w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celu składania zapytań ofertowych, rozpatrywania przedstawionych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty; ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług; ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności.
Polityka prywatności: Dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie https://bip.tyczyn.pl/
 
 

 

Czytano: 1561 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.