strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
I.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w  wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko;
 • jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł;
 
Dodatek o którym mowa, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
 
Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 
 
II.    Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:
 
 • matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych;
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w wysokości 400,00 zł miesięcznie;
 • kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę;
 • w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
 • dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.
 
Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:,
 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała
  w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
  w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania
  w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
   z urlopu wychowawczego lub
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
   i wypłacie zasiłków dla opiekunów
przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
III. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
 
 • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a)      drugi z rodziców dziecka nie żyje;
b)      ojciec dziecka jest nieznany;
c)      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
 • w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 • W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności  kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
 
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
IV. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:
 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 
V. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
 
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych
  z rehabilitacją lub kształcenia dziecka w wieku:
1.  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Dodatek przysługuje  miesięcznie w wysokości:
a) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
b) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
 
 
VI. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:   
 
 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;
 • również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;
 • raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,
   w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne;
 • wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania;
 
 
 
 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
 
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1)     w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko;
2)    w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
w szkole ponadpodstawowej w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko;
 • przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.