strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA
2021-03-24
Tyczyn, dnia 24.03.2021 r.
RGB.6720.1.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA TYCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie Nr XXI.149.20 z dnia 28 lutego 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn obejmującej obszar położony w miejscowości Hermanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu oraz przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Tyczynie pod adresem: https://www.bip.tyczyn.pl, w zakładce obwieszczenia. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. projektem zmiany Studium osobiście w godzinach pracy urzędu, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Wyjaśnienia do projektu zmiany Studium można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 2219310 wew. 18.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie XII zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 1330 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), poprzez aplikację ZOOM – ID spotkania: 7144632150; hasło: 790416; link do spotkania: https://zoom.us/j/7144632150?pwd=MUpMY0E2LzZibklYSXVKa3hTdHIzUT09.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostały podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Tyczynie pod adresem: https://www.bip.tyczyn.pl, w zakładce obwieszczenia.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Tyczyna lub w formie elektronicznej na adres: tyczyn@tyczyn.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2021 r.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247), ww. projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany Studium.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@tyczyn.pl lub pisemnie na adres Administratora.  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem. 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 5. Wnoszącym uwagi  przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przez wnoszących uwagi danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkowała pozostawieniem uwagi bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Tyczyn, dnia 24.03.2021 r.
RGB.6720.1.2020
 
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia w dniu 8 kwietnia 2021 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
 
 1. Dyskusja publiczna organizowana jest na podstawie art. 11 pkt 7 oraz zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
 2. Organizatorem dyskusji publicznej jest Burmistrz Tyczyna.
 3. Dyskusja publiczna przeprowadzona będzie w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 1330
  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online)
  , poprzez aplikację ZOOM – ID spotkania: 7144632150; hasło: 790416; link do spotkania: https://zoom.us/j/7144632150?pwd=MUpMY0E2LzZibklYSXVKa3hTdHIzUT09, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (w tym celu komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon) oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.
 4. Przed zabraniem głosu należy podać imię i nazwisko.
 5. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji lub zawierające treści obraźliwe nie będą odczytywane, a ww. wypowiedzi zostaną przerwane.
 6. Udział w dyskusji jest równoznaczny z tym, że Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w obwieszczeniu i ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn, udostępnioną również na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.tyczyn.pl, w zakładce obwieszczenia.
 7. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej i zapewnienia rzetelności w sporządzeniu protokołu z dyskusji, będzie ona nagrywana poprzez zapis dźwięku i tekstu z modułu czat.
 8. Uczestnicy dyskusji komunikujący się przy pomocy włączonej kamery i mikrofonu przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek zostanie udostępniony pozostałym Uczestnikom dyskusji w trakcie sesji online. 
 9. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają bądź uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy z aplikacją ZOOM oraz połączeniem internetowym lub sprzętem, za pomocą którego Uczestnik korzysta z internetu).
 10. W celu terminowego rozpoczęcia dyskusji publicznej, prosimy o wcześniejsze dołączanie do spotkania – spotkanie zostanie otwarte 15 minut przed rozpoczęciem dyskusji tj. od godz. 1315.

 

Czytano: 815 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p sierpień 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami
-----.

-----

-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.