strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP
ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP
PRAWO DO ŚWIADCZENIA RATOWNICZEGO, NA MOCY ART. 16 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2490), PRZYSŁUGUJE STRAŻAKOWI RATOWNIKOWI OSP, KTÓRY:
 1. mężczyzna: osiągnął 65. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat
 2. kobieta: osiągnęła 60. rok życia i czynnie uczestniczyła w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat
  Uwaga: nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIE RATOWNICZE SKŁADA DO KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. WNIOSEK o przyznanie świadczenia ratowniczego, który jest Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 316); na wniosku należy dopisać właściwy ze względu na rozliczenie podatkowe Urząd Skarbowy (np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie)
 2. Dokumenty potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, tj.:
 • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie do dnia 31 grudnia 2015 r. nie prowadziła ewidencji udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych.
Oświadczenia 3 świadków potwierdzające czynne uczestnictwo wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych muszą spełniać poniższe wymagania:
 • oświadczenia świadków mają formę pisemną;
 • każde oświadczenie jest zweryfikowane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności;
 • jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych;
Świadkiem nie może być:
 1. małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
 2. osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 3. osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Każdy świadek jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:
 1. sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;
 2. spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań dotyczących osiągniętego wieku i potwierdzonego udziału w działaniach ratowniczych;
 3. osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia ratowniczego.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający pozostawia bez rozpoznania.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia wydając decyzję, którą doręcza wnioskodawcy.
 
PROCEDURA:
 1. Wniosek wraz z oświadczeniami świadków* członek OSP składa do Burmistrza Tyczyna w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia. Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18.
 2. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 13.2022 Burmistrza Tyczyna z dnia 15 lutego 2022 r. weryfikuje otrzymane dokumenty i w przypadku pozytywnej opinii, przekazuje  Burmistrzowi celem ich potwierdzenia.
 3. W celu weryfikacji oświadczenia Burmistrz Tyczyna (a po przekazaniu dokumentów do PSP – również Komendant Miejski PSP w Rzeszowie) może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni.
 4. Burmistrz Tyczyna może odmówić potwierdzenia, w przypadku gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
 5. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, Urząd Miejski w Tyczynie przesyła dokumenty do Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie.
 6. Komendant Miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego jednocześnie zatwierdza załączone oświadczenia świadków.
 7. Komendant Miejski PSP przyznaje świadczenie ratownicze od miesiąca złożenia wniosku.
 8. Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.
* - do wniosku nie dołącza się załączników w postaci pisemnych oświadczeń 3 świadków, w przypadku gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych).
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.