strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego
Rynek 18, 36-020 Tyczyn
tel. (17) 221 93 10, 221 92 11

pok. nr 11 - geodezja i gospodarka gruntami, tel. w. 21

pok. nr 15 - inwestycje kubaturowe, tel. w. 15
pok. nr 18 - budownictwo i planowanie przestrzenne, tel. w. 18

pok. nr 19 - planowanie przestrzenne, roboty publiczne, gospodarka wodna tel. w. 19
pok. nr 24 - gospodarka odpadami, oświetlenie uliczne, tel. w. 24

pok. nr 26 - gospodarka komunalna, lokalowa i działalność gospodarcza, tel. w. 26

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

wtorek - czwartek od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

burmistrz gminy: Janusz Skotnicki
pok. nr 20,

 

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) przedkładanie studium do zaopiniowania właściwym organom,
3) przygotowywanie materiałów do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych materiałów związanych z tymi planami,
5) wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji indywidualnych oraz inwestycji celu publicznego,
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego,
7) uwzględnienie zadań ochrony zabytków w wydawanych decyzjach oraz uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
8) dostosowanie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
9) udzielanie informacji o terenie,
10) nadzór nad pracownikami wykonującymi prace porządkowe w Gminie Tyczyn,
11) wykonywanie zadań Gminy z zakresu rolnictwa,
12) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
13) wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
14) prowadzenie postępowań w sprawach uregulowania stosunków wodnych na gruntach,
15) współpraca ze spółkami wodnymi,
16) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
17) koordynowanie zadań związanych z utylizacją zwierząt padłych,
18) podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń państwowego lekarza weterynarii dotyczących zwalczania chorób zakaźnych,
19) współpraca z kołami łowieckimi,
20) opiniowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
21) załatwianie spraw związanych z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
22) prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania:
a) aktualizacja opłat;
b) sprzedaż, przekształcenia,
23) podejmowanie działań związanych z utrzymaniem we właściwym stanie koryt rzek,
24) nadzór i gospodarka zielenią na plantach i w parku miejskim,
25) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w tym z terenów zabytkowych oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne ich wycięcie,
26) bieżące informowanie interesantów o postępowaniu w sprawach własnościowych,
27) wykonywanie czynności związanych z zadaniami gminy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach,
28) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
29) opracowywanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i analizy stanu gospodarki odpadami,
30) opracowywanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,
31) nadzorowanie wykonywania przez mieszkańców Gminy obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie ich posesji,
32) rozstrzyganie sporów wynikłych wskutek zalania gruntów zanieczyszczeniami płynnymi,
33) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Gminy,
34) obrót nieruchomościami gminnymi w tym sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem,
35) wydawanie decyzji w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz decyzji o nabyciu z mocy prawa użytkowania wieczystego i prawa własności,
36) nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości,
37) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
38) dokonywanie podziału nieruchomości,
39) przejmowanie na własność za odszkodowaniem dróg powstałych w wyniku podziału,
40) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o ich sprzedaży,
41) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Gminy,
42) powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości,
43) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
44) prowadzenie ewidencji miejscowości ulic i adresów,
45) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości,
46) komunalizacja mienia gminnego,
47) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy o transporcie drogowym,
48) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy,
49) przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych,
50) przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
51) rozliczanie innych należności związanych z wynajmem lokali,
52) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
53) wydawanie decyzji orzekających o przyznaniu, odmowie przyznania bądź wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego,
54) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie zgłoszenia,
55) udzielanie informacji na temat działalności instytucji doradczych pracujących na rzecz podmiotów gospodarczych,
56) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
57) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń i pobranych opłat,
58) przygotowywanie projektów Rocznych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
59) obsługa administracyjna posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozliczanie przyznanych dotacji.
2. W Referacie działają następujące stanowiska pracy:
1) stanowiska ds. budownictwa i planowania przestrzennego,
2) stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodnej,
3) stanowisko ds. gospodarki komunalnej, lokalowej i działalności gospodarczej,
4) stanowiska ds. ochrony środowiska,
5) stanowiska ds. geodezji i gospodarki gruntami. 

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.